Ocena wpływu zastosowanych membran na przemakalność obuwia
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego
Książka
Tytuł książki
Nurty Badawcze Instytutu Przemysłu Skórzanego cz. III pod red. Iwony Krawczyk-Kłys
Data publikacji
2013
ISBN
9788390934853
Wydawca
Instytut Przemysłu Skórzanego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ocena wpływu zastosowanych membran na przemakalność obuwia
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
113-125
Numer rozdziału
II
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,23
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Membrany stosowane są w obuwiu w celu zapobiegania przenikaniu wody do jego wnętrza, przy jednoczesnym przepuszczaniu na zewnątrz pary wodnej (odprowadzenia potu). Mimo zapewnień producentów o ich niezawodności, zdarzają się reklamacje obuwia z membranami, jako takiego, które nie spełnia wymagań parametru odporności na przemakanie. Wobec takich rozbieżności opinii, autorki podjęły badania parametrów użytkowych układów materiałowych z udziałem membran różnych marek, przeznaczonych do produkcji obuwia oraz oceniły przemakalność obuwia, w produkcji którego wykorzystano membranowe układy materiałowe. Zakres przytoczonych w publikacji prac objął przeprowadzenie badań laboratoryjnych przemakalności obuwia z membranami, przy wykorzystaniu dwóch różnych znormalizowanych dynamicznych metod badawczych, zgodnych z PN-EN ISO 20344 i PN-O-91123 oraz proceduralnej metody statycznej Instytutu Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie o Nr BM-11. Analizując wyniki badań, autorki dostrzegły różnice w parametrach użytkowych membranowych układów materiałowych, wynikające z technologii ich wytwarzania oraz oceniły efektywność tych układów w zastosowaniach obuwniczych, uzależniając ją od technologii produkcji obuwia.
Język
en
Treść
Membranes are applied to footwear in order to prevent water to penetrate into its interior, at the same time allowing steam to pass outwards (sweat dissipation). Despite the assurance of manufacturers on their reliability, complains of footwear with membranes as such that do not meet waterproof resistance requirements. Against such opinion differences the authors undertook operational material system tests of material sets which contains membrane from different trademarks, used for footwear manufacturing, as well as identified water permeability of footwear. The scope of work cited in the publication took over footwear with membranes permeability laboratory tests, by means of two different standardized dynamic testing methods, according to PN-EN ISO 20344 and PN-O-91123 and the Institute of Leather Industry Cracow Branch methodological static method Nr BM-11. Analyzing the research results, the authors noticed the performance differences of membrane material systems, resulting from their manufacturing technology, as well as evaluate the effectiveness of such systems applied on footwear, linking it to the footwear manufacturing technology.
Cechy publikacji
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:811687