Nierównomierność zużycia wałków rozrządu
PBN-AR
Instytucja
Instytut Transportu Samochodowego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Inżynieria Powierzchni
ISSN
1426-1723
EISSN
Wydawca
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
48-55
Numer tomu
21
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
żeliwo
właściwości
mikrostruktura
motoryzacja
en
cast iron
properties
microstructure
motorization
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule omówiono wyniki badań wałków rozrządu po długim i krótkim okresie eksploatacji, poddając analizie mechanizmy ich zużycia. Skupiono się przede wszystkim na przypadkach nietypowych, w których zużycie w obszarze węzła ciernego okazało się nierównomierne i/lub nastąpiło w ekstremalnie krótkim czasie. Przedstawione przykłady wskazują na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku zastosowania wadliwych technicznie części i podzespołów, szczególnie tzw. zamienników. Opracowanie wychodzi naprzeciw coraz częściej występującym w kraju awariom, wynikającym z różnych przyczyn, w tym także z przebiegu samego procesu technologicznego, niewłaściwej eksploatacji czy też braku obowiązku wykonywania badań bezpieczeństwa użytkowania, które – zdaniem autorów – powinny być nadal przeprowadzane w krajowych niezależnych laboratoriach badawczych.
Język
en
Treść
In the article the results of the research on camshafts after a long exploitation period and a short one were presented after having performed the analysis of their wear mechanisms. The focus was especially on non-typical cases in which the wear in the area of the friction-node turned out to be non-uniform and/or occurred in an extremely short period of time. The presented examples show the security threat of the road traffic as a result of the use of technically defective parts and subsets, especially so called interchangeable parts. The elaboration responds to the damages which happen more and more often in the country as a consequence of different reasons, including also the course of the technological process itself, the incorrect exploitation or also the lack of the obligation to conduct the security tests which in the authors’ opinion should be still carried out in national independent testing laboratories.
Cechy publikacji
Inżynieria materiałowa
Mechanika
Materials science
Mechanics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:725367