Aspekt prawny recyklingu akumulatorów kwasowoołowiowych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Transportu Samochodowego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
115-123
Numer tomu
2/2014
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
recykling akumulatorów
prawo unijne
prawo krajowe
en
recycling leadacid batteries
EU law
national law
Streszczenia
Język
pl
Treść
Akumulatory kwasowoołowiowe są nadal powszechnie stosowane w samochodach osobowych. Ich wycofanie z eksploatacji wymaga jednak zastosowania specjalnych metod w celu ograniczenia negatywnego wpływu procesu recyklingu na środowisko. W artykule przedstawiono przepisy prawa obowiązujące w zakresie gospodarowania zużytymi akumulatorami kwasowoołowiowymi na poziomie Unii Europejskiej i na poziomie krajowym. Opisano funkcjonowanie systemu recyklingu akumulatorów kwasowoołowiowych wykorzystywanych w samochodach osobowych. Spełnienie wymagań prawnych dotyczących gospodarowania odpadami, wymaga poddania procesowi recyklingu wszystkich zebranych, zużytych akumulatorów kwasowoołowiowych. Ołów, z którego są wykonane elementy akumulatora powinien być odzyskiwany na poziomie 70 %. Według wymagań prawnych, poziom wydajności recyklingu od roku 2010 powinien osiągnąć co najmniej 65 % masy zużytych akumulatorów kwasowoołowiowych. W artykule scharakteryzowano również podmioty tworzące system gospodarowania zużytymi akumulatorami oraz określono na podstawie dostępnych raportów wojewódzkich wielkość przetworzonych przez nie odpadów
Język
en
Treść
Lead-acid batteries are still widely used in cars. Their withdrawal from service, however, requires the use of special methods in order to reduce the negative impact of recycling process on the environment. The article presents the legal regulation applicable for the management of disused lead-acid batteries at the EU level and at the national level. Functioning of the system recycling lead-acid batteries the used in cars has been described. Compliance with the legal requirements relating to the waste management, requires to subject all of the disused lead-acid batteries collected to recycling process. Lead, which the battery elements are made of, should be recovered at the level of 70%. According to legal requirements, the recycling efficiency level from 2010 should reach at least 65% by weight of disused lead-acid batteries. The article describes also the entities forming the system of waste batteries management of and determines, based on the available regional reports the volume of waste processed by them
Cechy publikacji
Transport
Transport
discipline:Ekologia
discipline:Transport
discipline:Ecology
discipline:Transport
Review article
Review article is a summarization of the current state of the research on a particular subject.
Artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie aktualnego stanu badań w danym obszarze tematycznym.
Inne
System-identifier
PBN-R:550176