Analiza wyników szkolenia kierowców zawodowych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pasażerów autobusu – realizacja projektu ICT-DRV
PBN-AR
Instytucja
Instytut Transportu Samochodowego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
7188-7195
Numer tomu
6/2014
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
TRANSCOMP 2014 18th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry And Transport TRANSCOMP 2014”
Początek konferencji
2014-12-01
Koniec konferencji
2014-12-04
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Coraz szersza dostępność usług szkolenia kierowców z użyciem symulatorów wysokiej klasy niesie za sobą szereg problemów związanych z mnogością realizowanych programów szkolenia i przyjętych metodologii. W tym celu konieczne jest zaproponowanie działań mających na celu ujednolicenie działań w zakresie szkolenia kierowców zawodowych w konkretnych aspektach, a także zaproponowanie nowatorskiej ich tematyki, która pozwoli przezwyciężyć panujące przekonanie części kierowców o braku walorów edukacyjnych symulatorów jazdy. W ramach projektu ICT-DRV, realizowanego ze środków programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu edukacyjnego UE „Uczenie się przez całe życie” zrealizowano pilotażowe szkolenie kierowców autobusów, nakierowanie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pasażerów. Innowacyjny charakter szkolenia wpisuje się w zapotrzebowanie płynące zarówno ze strony pasażerów wymagających zwiększenia jakości realizowanych usług transportowych, jak i samych przewoźników. W artykule przedstawiono założenia teoretyczne stanowiące podstawę projektu przedsięwzięcia, przebieg realizacji szkolenia, a także omówiono jego wyniki, biorąc pod uwagę nie tylko informacje wynikające z oceny eksperckiej zachowania poszczególnych kierowców, ale również ich opinii wobec zaproponowanej tematyki i samooceny postępów.
Język
en
Treść
More and more high-class simulator-based driver training services provide a number of problems associated with the multiplicity of implemented training programs and methodologies. Due to this fact, it is necessary to propose the actions leading to the unification of actions in the field of professional drivers’ training as well as proposing novel thematic which will help in overcoming the common belief that the driving simulators have no actual educational value. In scope of ICT-DRV project, implemented from Leonardo da Vinci Program funds – a part of EU educational program called “Lifelong Learning Program”, a pilot training for bus drivers aimed at increase of passenger safety and comfort assurance-related driving skills was recently realized. The innovative nature of the training is an answer for the needs coming from the needs expressed by both passengers and public transport operators. The article presents the theoretical assumptions that provide the basis of the training activities, describe its course in details and comments its results, taking into the account not only the data resulting from the expert assessment of the drivers’ behaviour, but also the feedback containing trainees’ opinions on proposed training thematic and self-assessment of their progress.
Cechy publikacji
Transport
Transport
discipline:Transport
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:524652