Obuwie: projektowanie i technologie wytwarzania
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2014
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
240
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Instytut Przemysłu Skórzanego
Miejsce wydania
Kraków
ISBN
9788393215010
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
15
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
Słowa kluczowe
pl
obuwie
projektowanie
technologie wytwarzania
en
footwear
design
manufactoring technologies
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przemysł lekki w Europie oraz na świecie stoi przed poważnymi wyzwaniami dynamicznych, dobrze poinformowanych konsumentów, dysponujących nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, pewnych swoich praw i możliwości. Konieczna jest więc konsolidacja wszelkich działań projakościowych i innowacyjnych aby sprostać wymaganiom trendów mody a równocześnie zapewnić produktom komfort i zdrowotność użytkowania. W ciągu najbliższych kilku lat przemysł na świecie ulegnie poważnym zmianom powstaną nowe, oryginalne towary i usługi. Motorem ich rozwoju będzie stosowanie nowoczesnych, wysoce innowacyjnych technologii. Państwa i regiony, które opanują te technologie, najlepiej poradzą sobie w przejściu do gospodarki niskoemisyjnej i opartej na wiedzy, co jest niezbędnym warunkiem zapewnienia dobrobytu społecznego i gospodarczego oraz bezpieczeństwa obywateli. Nowe technologie wiążą się z intensywnością badań i rozwoju (B+R), krótkimi cyklami wdrażania innowacji, dużymi nakładami kapitałowymi oraz wysokimi kwalifikacjami pracowników. Podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych oraz zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz ich umiędzynarodowienie są głównymi celami nowego programu UE HORYZONT 2020. Monografia jest kontynuacją tematyki, ważnej z punktu widzenia zarówno instytucji naukowych, gdyż stanowi podsumowanie osiągnięć naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez naukowców w kooperacji z wiodącymi firmami produkcyjnymi, jak i wskazuje na potrzeby i trendy w technologii projektowania wytwarzania nowoczesnego obuwia i komponentów. Ważnym obszarem badań skierowanym do przedsiębiorców są zagadnienia związane z nowoczesnym systemem zarządzania firmą, oraz znaczeniem inwestycji w innowacyjne technologie i maszyny. Wiele miejsca poświęcono tematyce zdrowia, szczególnie z punktu widzenia profilaktyki i ochrony stóp, z uwzględnieniem wymagań komfortu, bezpieczeństwa i zdrowotności użytkowania. Instytuty i innowacyjne firmy krajowe i zagraniczne zaproszone do współpracy, nastawione na rozwój przemysłu lekkiego, szczególnie obuwniczego i skórzanego, starają się przekazywać najnowsze wyniki i specjalistyczne informacje, służące stymulacji rozwoju wiedzy w kierunku jej komercjalizacji. Realizacja wspólnych projektów, także dofinansowywanych z funduszy unijnych oraz prezentacja wyników wzajemnych osiągnięć naukowych i technicznych w tej monografii, która będzie dostępna komercyjnie oraz w obiegu bibliotecznym stwarza duże możliwości dotarcia do szerokiej rzeszy czytelników i studentów.
Język
en
Treść
Light industry in Europe and in the world is facing major challenges of dynamic, well-informed consumer with modern IT tools, aware of their rights and opportunities. To satisfy their requirements it is necessary to consolidate all activities directed towards quality and innovations to meet the demands of fashion trends while ensuring comfort and healthy use of market products. In the next few years, the industry in the world will be a major change and new, original goods and services will be created. The driving force behind their development will be the use of modern, highly innovative technologies. Countries and regions that have mastered these technologies are best suited to the transition to the low-carbon economy based on knowledge, which is essential to ensure the social and economic welfare and security of citizens. New technologies are associated with the intensity of research and developpment (R & D), a short course of innovation implementation, high capital expenditure and highly-skilled workers. Upgrading the quality and interdisciplinary research and development and increasing the degree of commercialization and internationalization of them are the main objectives of the new EU programme HORIZON 2020. The monograph is a continuation of the topics which are important from the point of view of academic institutions (as is a summary of scientific and development work carried out by scientists in cooperation with leading production companies) and which indicates the needs and trends in technology, design and manufacture of modern footwear and its components. An important area of research aimed at entrepreneurs are issues of modern business management system, and the importance of investment in i nnovative technologies and equipment. Much space is devoted to health topics, particularly from the point of view of prevention of diseases and protection of the foot, including the requirements of comfort, safety and health use. Institutes and innovative domestic and foreign companies invited to participate, focused on the development of light industry, especially the footwear and leather try to communicate the latest results and specialized information, which stimulate development of knowledge in the direction of commercialization. Implementation of joint projects, including co-financed from EU funds enabled the presentation of the results of scientific and technical achievements in this monograph, and offers ample opportunities to reach a wide range of readers and students.
Cechy publikacji
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:811626