Rating long-term use of simplifications in tillage and previous crop on biometric features, physiological and yield of winter wheat cultivar ‘Kobra Plus’
PBN-AR
Instytucja
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-1284
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
53-62
Numer tomu
332(41)1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
tillage systems
forecrop
winter wheatbiometric and physiological yield components
polski
system uprawy roli
przedplon
pszenica ozima
biometryczne i fizjologiczne komponenty plonu
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The study was conducted in the years 2006–2008, in a static experiment founded in 1993 in the Agricultural Experimental Station Lipnik (near Stargard Szczeciński). The station is located in the central part of the Szczecin Lowland (ϕ53021`N, 14058`E, Hs 30 m.a.s.l.). Field tests were carried out using winter wheat grown in four-field crop rotation (sugar beet – winter wheat – faba beans – winter wheat + white mustard intercrop). The effect of simplified tillage involving the elimination of plowing for the plowless tillage and direct sowing was examined, as compared to conventional tillage under crops grown in rotation. Studied factor consisted of the farming systems used for winter wheat after different forecrops (faba beans, sugar beet). The tillage systems significantly shaped the length of the stalk and leaf assimilation index (LAI). Winter wheat grown in the field after faba bean had significantly higher values of total number of steam and, with ears, the length of stalk and spike, as well as the ratio of leaf greenness (SPAD). In our study, there was no the effect of experimental factors and their interaction on grain yield of winter wheat. Regardless of tested experimental factors, winter wheat yielded at the level of 5 t ∙ ha–1. A slight tendency to higher yields was recorded for the traditional plowing system.
Język
polski
Treść
Badania przeprowadzono w latach 2006–2008 w doświadczeniu statycznym, założonym w 1993 roku, w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Lipnik (k. Stargardu Szczecińskiego). Stacja jest położona w centralnej części Niziny Szczecińskiej (ϕ 53021`N, λ 14058`E, Hs 30 m n.p.m.). Badania polowe przeprowadzono na pszenicy ozimej uprawianej w zmianowaniu czteropolowym (burak cukrowy – pszenica ozima – bobik – pszenica ozima + międzyplon gorczyca biała). Badano wpływ stosowania uproszczeń w uprawie roli, polegających na eliminacji orki na rzecz uprawy bezpłużnej i siewu bezpośredniego, w odniesieniu do uprawy tradycyjnej, pod rośliny uprawiane w zmianowaniu. Badanym czynnikiem były systemy uprawy roli stosowane pod pszenicę ozimą po różnych przedplonach (bobik, burak cukrowy). Systemy uprawy istotnie kształtowały długość źdźbła i wskaźnik powierzchni asymilacyjnej liści (LAI). Pszenica ozima uprawiana na stanowisku po bobiku osiągała istotnie większe wartości krzewistości ogólnej i produkcyjnej, długości źdźbła i kłosa oraz wskaźnika zazielenienia liści (SPAD). Nie stwierdzono wpływu czynników doświadczalnych oraz ich współdziałania na plon ziarna pszenicy ozimej. Niezależnie od testowanych czynników doświadczenia pszenica ozima plonowała na poziomie 5 t ∙ ha–1. Nieznaczne tendencje do większego plonowania odnotowano w systemie tradycyjnym płużnym.
Inne
System-identifier
PX-5901d881d5decd6cf12f5ffb
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych