Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS - analiza porównawcza
PBN-AR
Instytucja
Filia w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
426
Strony od-do
22-31
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
porządkowanie liniowe, metoda Hellwiga, metoda TOPSIS, program R
en
linear ordering, Hellwig method, TOPSIS method, R program
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedmiotem porządkowania liniowego mogą być takie obiekty, jak kraje (ze względu na poziom rozwoju gospodarczego), przedsiębiorstwa (ze względu na kondycję fi-nansową), produkty (ze względu na walory użytkowe). Takie charakterystyki, jak poziom rozwoju gospodarczego, kondycja finansowa, walory użytkowe są zmiennymi, których rea-lizacje nie są bezpośrednio mierzalne. Zmienne te są agregatami, których wartości są gene-rowane przez obserwacje zmiennych diagnostycznych, które są bezpośrednio mierzalne. Uzyskane realizacje zmiennej syntetycznej umożliwiają uporządkowanie obiektów wielo-wymiarowych w sensie relacji preferencji (dominacji). W obszarze ekonomii pierwsza me-toda porządkowania liniowego została przedstawiona przez Z. Hellwiga w 1968 r., nato-miast na gruncie teorii decyzji przez C.L. Hwanga i K. Yoona w 1981 r. Celem artykułu jest porównanie wyników porządkowania liniowego (rankingów) otrzymywanych za pomocą tych metod oraz prezentacja procedur obliczeniowych w języku R umożliwiających prowa-dzenie analiz porównawczych
Język
en
Treść
The subject of linear ordering can be objects such as countries (due to the level of economic development), business (due to financial condition), products (due to usability). Such characteristics as the level of economic development, financial condition, usability are variables whose realizations are not directly measurable. These variables are aggregates whose values are generated by observations of diagnostic variables that are directly measur-able. The estimated realisations of synthetic variable allow for ordering multi-dimensional objects in terms of preference relations (domination). In the area of economics first linear ordering method was presented by Z. Hellwig in 1968, while that on the decisions theory by C.L. Hwang and Yoon K. in 1981. The purpose of this article is to compare the results of linear ordering (ranking) obtained by these methods and the presentation of computational procedures in R allow conducting comparative analyzes
Inne
System-identifier
WUT4bca34d8040540249d0e682b71cff628
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych