Zagadnienie wyboru optymalnej procedury porządkowania liniowego w pakiecie pllord
PBN-AR
Instytucja
Filia w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
384
Strony od-do
33-41
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
porządkowanie liniowe, optymalna procedura, program R
en
linear ordering, optimal procedure, R program
Streszczenia
Język
pl
Treść
Metody porządkowania liniowego są wykorzystywane w badaniach zmierza-jących do ustalenia kolejności lub klasyfikacji obiektów. Przedmiotem porządkowania liniowego mogą być np. takie obiekty, jak kraje (ze względu na poziom rozwoju gospodar-czego), przedsiębiorstwa (ze względu na kondycję finansową), produkty (ze względu na wa-lory użytkowe) itp. Na gruncie badań taksonomicznych opracowano wiele procedur porząd-kowania liniowego. Różnią się one m.in. metodami wyznaczania wag zmiennych, metodami normalizacji zmiennych oraz metodami szacowania wartości zmiennych syntetycznych. W związku z tym pojawia się problem wyboru optymalnej procedury do analizy danych empirycznych o określonych charakterystykach statystycznych. Celem artykułu jest zarys problematyki wyboru optymalnej konfiguracji elementów składowych procedury porząd-kowania liniowego z wykorzystaniem wybranych mierników oceny jakości i programu R
Język
en
Treść
Linear ordering methods are used in studies designed to determine the order or classification of objects. The subject of linear ordering can be such objects as countries (due to the level of economic development), business (due to financial condition), products (due to usability), etc. On the basis of taxonomic research a number of procedures for linear ordering have been developed. They mainly differ in methods of determining the weighting of variables, methods of standardization of variables and methods for estimating the values of the synthetic variable. Therefore, there is a problem of choosing the optimal procedure for the analysis of the empirical data with specified statistical characteristics. The aim of the article is to outline the issues of choosing the optimum configuration of the components of the linear ordering procedure using selected measures of quality evaluation and R program
Inne
System-identifier
WUTbfa9779bddaa4422a2e27215f6806ac4
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych