Kształcenie nauczycieli do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Teoria i paktyka
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2017
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
286
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Radomiu
Miejsce wydania
Radom
ISBN
9788373518261
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
16.00
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
nauczyciel
zadania zawodowe nauczycieli
kompetencje nauczycieli
specjalne potrzeby edukacyjne
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przygotowanie nauczycieli do pracy zawodowej zależy od kierunków rozwoju całego społeczeństwa. Zmiany społeczno-kulturowe i cywilizacyjne mają również duży wpływ na sam proces kształcenia przyszłych nauczycieli. Jest on złożony, odbywa się na drodze planowanego, przemyślanego, rozsądnego świadomego doświadczenia. Należy uwzględnić w tym procesie współczesny, dynamiczny rynek pracy, który wymaga od pracowników dużej kreatywność, przetwarzania i wykorzystania nowych informacji, umiejętności jak również posługiwania się nowymi technologiami i wykorzystaniem ich do osiągnięcia lepszych efektów w pracy. W ostatnim czasie spojrzenie na zawód nauczyciela uległo zmianie. Związane jest również z dynamika przemian w świcie, w którym często występuje brak poczucia bezpieczeństwa związanego ze stabilnością środowiska życia, a także pracy człowieka. Jednocześnie dążymy do zmiany i przystosowania się do tej rzeczywistości. XXI wiek bardzo szybko przynosi zmiany zarówno w przemyśle, technologii jak i w nauczaniu. Współczesny pedagog powinien być świadom zmieniających się tendencji i potrafić za nimi nadążać. Ważne są cechy charakteru takie jak oryginalność, samodzielność, kreatywność, innowacyjność, otwartość na nowe doświadczenia są pożądane w pracy nauczyciela. Współczesny pedagog powinien być świadom zmieniających się tendencji i potrafić za nimi nadążać. Jedną z kompetencji współczesnego nauczyciela jest kompetencja twórcza. Wiąże się z innowacyjnością, niestandardowym działaniem czy umiejętnością krytycznego myślenia. Kategoria twórczości odnosi się do wszystkich dziedzin ludzkiej aktywności. Jej rozwijanie u nauczycieli pojawia się między innymi w koncepcjach twórczej edukacji. Tylko twórczy nauczyciel przygotuje twórczych uczniów. Stymulując oraz rozwijając twórczość nauczycieli pośrednio oddziałujemy na twórczość uczniów. Przygotowanie nauczycieli do pracy zawodowej nie kończy się na etapie kształcenia. Jest to proces, który przebiega przez całe życie i ściśle wiąże się z rozwojem osobowościowym. Rola współczesnego nauczyciela, jako twórcy przemian w edukacji, w kształtowaniu charakteru i ducha nowego pokolenia jest dużym wyzwaniem Zawód nauczyciela należy do profesji twórczych, innowacyjnych i stale rozwijających się. Rola nauczycieli we współczesnej szkole, jako promotora przemian jakościowych w edukacji, w rozwoju i kształceniu młodego pokolenia, jest najtrudniejsza. Kompetencyjność, zaangażowanie, profesjonalizm oraz odpowiedzialność, to uznane w świecie atrybuty zawodu każdego nauczyciela. Współczesny nauczyciel powinien posiadać szerokie kompetencje by móc stać się osobą stanowiącą wzorzec dla swoich podopiecznych. Należy jednak pamiętać, że w obecnym systemie niezbędna jest świadomość nauczycieli o potrzebie poszerzania swoich kompetencji. Od współczesnego nauczyciela wymaga się, bowiem ustawicznego wzbogacania swojego warsztatu. Nauczyciele ciągle się uczą i to nie tylko przez okres studiów, ale również przez całe swoje życie. Dotyczy to zarówno doskonalenia w zakresie nauczanego przedmiotu, ale także umiejętności dialogu, komunikacji i rozwoju osobowościowego, który niezależnie od wieku i wykształcenia jest procesem stałym. Ważnym elementem w pracy zawodowej nauczyciela jest samokształcenie. Jest to forma działalności ludzkiej, podejmowanej samodzielnie przez jednostkę w celu zaspokojenia własnych potrzeb, pod wpływem określonych motywów. Aby nauczyciel sprostał tym wszystkim zadaniom musi być do nich dobrze przygotowany już w trakcie procesu kształcenia w wyższych uczelniach. Przedstawiona publikacja być może stanie się źródłem do dalszych inspiracji szkół wyższych w przygotowaniu programów kształcenia przyszłych nauczycieli do ich pracy zawodowej. Publikacja zawiera rozważania i refleksje odnoszące się kształcenia nauczycieli dla potrzeb współczesnej szkoły oraz opis kompetencji nauczycieli i jego roli w trudnych sytuacjach życiowych wychowanków związanych z marginalizacją i wykluczeniem oraz realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych. W części pierwszej – Kształcenie dla potrzeb współczesnej szkoły i realizacji zadań zawodowych – Autorzy prezentują refleksje dotyczące gotowości zawodowej absolwentów studiów licencjackich i magisterskich do realizacji zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Od wrześniu 2017 będzie miało miejsce wprowadzenie kolejnej reformy edukacyjnej. Wywołuje to szereg obaw i wątpliwości. Jedna z Autorek podzieliła się nimi z czytelnikami. Na podstawie badań empirycznych zostało ocenione przygotowania zawodowego nauczycieli wczesnej edukacji pod względem metodycznym i merytorycznym. Nauczyciele dokonali również samooceny przygotowania w zakresie edukacji zdrowotnej oraz określili rolę samooceny w pracy zawodowej. Jedno z opracowań dotyczy przygotowania praktycznego nauczycieli na Ukrainie. W części drugiej zatytułowanej Kompetencje nauczycieli w zmieniającej się rzeczywistości zawarte są poglądy pozwalające określić kompetencje jako adaptacyjny i transgresyjny potencjał podmiotu, ale jednocześnie zwrócono uwagę na potrzebę badania kompetencji w celu poprawy jakości kształcenia i doskonalenia warsztatu nauczycieli. Wśród kompetencji nauczycieli do szczególnie ważnych należy kreatywna. Kreatywny nauczyciel to osoba, która posiada bogatą wyobraźnię, zdolności i zainteresowania, myśli twórczo. Prezentując swoje zamiłowania, entuzjazm i zachwyt wobec nauczanych treści jest inspiracją dla swoich uczniów. Od nauczyciela oczekuje się, iż będzie on otwarty na nowe wyzwania, elastyczny, wieloaspektowy, będzie modelem i wzorem do naśladowania dla swoich podopiecznych. Trzecia część książki to Rola nauczycieli w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu oraz realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych. Jest próbą refleksji nad rolą nauczyciela wspomagającego uczniów z zaburzeniami autystycznymi z perspektywy doświadczeń nauczycieli. Przedstawiona również funkcje opiekuńczą szkoły w zakresie korekcyjno-kompensacyjnym. Znaczącą część rozdziału zajmują opracowania odnoszące się do pracy z trudną młodzieżą, tendencje do używania dopalaczy wśród młodzieży. Ostatnią część opracowania stanowi technologia informacyjna we wspomaganiu procesu dydaktycznego. Badania przeprowadzone wśród przyszłych nauczycielek przedszkola i edukacji zintegrowanej dały odpowiedź na szereg pytań, dotyczących problemów związanych ze stosowaniem nowoczesnych mediów i technologii informacyjnej w szkole przyszłości. Przeprowadzono i opisano również badania na temat roli technologii informacyjnej we wspomaganiu procesu dydaktycznego oraz wyzwań, jakie w związku z tym stają przed nauczycielami w ramach kształcenia społeczeństwa informatycznego.
Cechy publikacji
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:827696