Model procesu projektowania strategii
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (12pkt w roku publikacji)
ISSN
0860-6846
EISSN
Wydawca
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
NR 3 (806) MARZEC 2017
Strony od-do
3-11
Numer tomu
806
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
projektowanie strategii
Analityczny Proces Hierarchiczny
proces
angielski
design strategy
Analytic Hierarchy Process (AHP)
process
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem artykułu jest budowa oraz analiza modelu określającego proces projektowania strategii, z uwzględnieniem czynników makrootoczenia. Przyjęto dwa warianty projektowania strategii. Pierwszy zakładający, że proces projektowania strategii jest inicjowany i opracowany przez naczelne kierownictwo firmy (inicjatywy „odgórne”). Drugi wariant uwzględniający partycypację pracowników w procesie projektowania (inicjatywy „oddolne”). Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem metody Procesu Analitycznej Hierarchizacji. Głównym założeniem autora było określenie, iż projektowanie strategii dotyczy kompleksowych prac, w ramach, których powstaje koncepcja rozwoju firmy. Natomiast inicjowanie prac nad strategią oraz odpowiedzialność za przebieg procesu należą do zadań kierownictwa firmy. Strategia jest zatem wynikiem pracy naczelnego kierownictwa, czyli „odgórnego” procesu projektowania strategii. Założono zatem, że pracownicy w bardzo niewielkim stopniu uczestniczą w procesie projektowania strategii.
Język
angielski
Treść
The aim of the article is the construction and analysis of a model defining the process of designing the strategy, taking into account macro-factors. Adopted two variants of the design strategy. The first option assumes that the process of designing a strategy is initiated and developed by the top management of the company. The second variant takes into account employee participation in the design process. The analysis was conducted using the method of Analytic Hierarchy Process. The main aim of the author was to determine that the design a strategy applies complex work in which arises the concept of development. Initiating work on the company’s strategy and responsibility for the process belongs to the company’s management. The company’s strategy is therefore the result of work-in-chief executives. It was assumed that workers rarely participate in the design process strategy.
Inne
System-identifier
PX-599adc0fd5de964fa1559819