Znakowanie urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem w odniesieniu do dyrektywy ATEX i norm zharmonizowanych
PBN-AR
Instytucja
Główny Instytut Górnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0239-3646
EISSN
2084-5618
Wydawca
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
101-105
Numer tomu
113
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
urządzenie
certyfikacja
znakowanie
dyrektywa ATEX
en
device
certification
marking
directive ATEX
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł omawia znakowanie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym wg dyrektywy ATEX oraz norm zharmonizowanych. W artykule przedstawiono proces ewoluowania dyrektyw odnoszących się do tego rodzaju urządzeń, od dyrektyw „starego” do dyrektyw „nowego” podejścia. W oparciu o konkretne urządzenia pokazano zmiany w oznakowaniu będące źródłem kolejnych edycji nowelizowanych norm. Zmiany przedstawiono na przykładach urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych przeznaczonych do przestrzeni zagrożonej wybuchem gazów, par cieczy palnych i pyłów. Przedstawiono przyczyny wprowadzania zmian i ich wpływ na proces nadzoru nad instalacją i tworzenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.
Język
en
Treść
The article discusses the marking of explosion proof device according to ATEX directives and harmonized standards. The article presents the process of evolution of the directives relating to this type of equipment, from the "old" directives to the directives a "new" approach. Based on the specific devices changes are shown in labeling as a source of the next edition of the amended standards. Changes are shown in the examples of electrical and non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres of gases, vapors and combustible dusts. It shows the causes of changes and their influence on the process of supervision of the installation and the creation of a document of explosion protection.
Inne
System-identifier
PX-596f30e2d5dee47afd4806db