Przystosowanie mocy palnika retortowego do obciążenia cieplnego kotła wodnego poprzez zastosowanie pierścienia regulacyjnego
PBN-AR
Instytucja
Główny Instytut Górnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Wiadomości Górnicze (5pkt w roku publikacji)
ISSN
0043-5120
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
5
Strony od-do
238-245
Numer tomu
68
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
właściwości chemiczne
właściwości fizyczne
mieszanka palna
en
chemical properties
physical properties
combustible mixture
Streszczenia
Język
pl
Treść
Badania dotyczyły prawidłowego doboru palnika retortowego do kotła wodnego. W Polsce na szerokim rynku producentów kotłów istnieje również wielu producentów palników do tych kotłów. Konstrukcje palników retortowych charakteryzują się szerokim zakresem mocy i nie są dostosowane do konstrukcji mocy kotła producenta. W artykule przedstawiono wyniki badań cieplnych i emisyjnych uzyskanych w procesie spalania węgla kamiennego sortymentu groszek w kotłach wodnych z odpowiednio przystosowanym palnikiem retortowym. Na podstawie badań uzyskano sposób odpowiedniego skonfigurowania palnika retortowego do mocy nominalnej kotła grzewczego. Badania miały na celu wskazanie możliwych do uzyskania klas granicznych wartości emisji oraz efektywności procesu spalania. Badania potwierdziły uzyskanie zadowalających wartości emisji do powietrza atmosferycznego pyłu, tlenku węgla i łączną zawartość węglowodorów (OGC) oraz możliwość zastosowania typoszeregów palników retortowych do odpowiedniego kotła grzewczego. Zakres prac badawczych obejmował: – określenie właściwości fizycznych i chemicznych użytych do badań mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych, – badania emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania mieszanek wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w testowanym kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, – pomiary cieplne, tj. ilość uzyskanego ciepła z procesu spalania mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, – określenie sprawności energetycznej kotła wodnego c.o. w czasie spalania mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych z obciążeniem 100 %, – badania żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania mieszanek wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, określenie zawartości części palnych wytworzonych w żużlu i popiele.
Język
en
Treść
The research involved the correct selection of the retort burner for the water boiler. In Poland, on the broad market of boiler manufacturers, there are also many manufacturers of burners for these boilers. Retort burner designs are characterized by a wide power range and are not adjusted to the power output of the manufacturer's boiler. The article presents the results of thermal and emission tests obtained in the combustion process of the pea size coal in the in water boilers with appropriately adapted retort burner. On the basis of the research, a suitable way to configure the retort burner to the nominal power of the boiler has been obtained. The study was focused on identification of possible, obtainable emission boundary values and combustion efficiency. The study has confirmed the satisfactory emission values to atmospheric of dust, carbon monoxide and total hydrocarbons content (OGC) and the possibility of using a series of retort burners for the respective heating boiler. The scope of research works included: - determination of the physical and chemical properties of combustible mixture used for testing made on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines, - examination of emissions of particulates and gases emitted to atmospheric air during the combustion process of mixtures made on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines in the tested water boiler of central heating at 100 % load, - thermal measurements, i.e. the amount of heat obtained from the combustion process of combustible mixtures produced on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines in the water boiler of central heating at 100 % load, - determination of the energy efficiency of the water boiler of central heating during the burning of combustible mixtures made on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines at 100 % load, - investigation of slag and ash obtained from the combustion process of mixtures made on the basis of hard coals from slurries and hard cal fines in the water boiler of central heating at 100 % load; determination of combustible parts produced in the slag and ash.
Inne
System-identifier
PX-59804cbfd5de452841d9bbeb