Opportunities, threats and variability of business models of Polish businesses adapting outsourcing – research results
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Modern Management Review
ISSN
2300-6366
EISSN
2353-0758
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4 (23)
Strony od-do
59-71
Numer tomu
21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
model biznesu, zmienność, szanse, zagrożenia, Osterwalder
en
business model, variability, opportunities, threats, Osterwalder
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących: postrzegania szans i zagrożeń wśród polskich przedsiębiorstw stosujących outsourcing oraz zależności pomiędzy percepcją szans i zagrożeń a zmianami dokonywanymi w modelach biznesowych badanych przedsiębiorstw. Opracowanie składa się z wprowadzenia, podsumowania oraz czterech głównych części. Pierwsza z nich zawiera opis metodyki i charakterystykę próby badawczej w przekroju wybranych cech jakościowych. W części drugiej omówiono pokrótce autorską koncepcję zmienności modeli biznesu opartą na koncepcji modelu biznesowego w ujęciu A. Osterwaldera. Część trzecia zawiera wyniki badań dotyczące percepcji szans oraz zagrożeń wśród badanych przedsiębiorstw. Artykuł zamyka prezentacja wyników badań dotyczących korelacji między zmianami dokonywanymi w poszczególnych obszarach modeli biznesu badanych podmiotów a szacowanym przez nie prawdopodobieństwem wystąpienia zidentyfikowanych szans i zagrożeń. Opisane w opracowaniu wyniki badań wskazują na znaczenie modelu biznesowego jako narzędzia zarządzania strategicznego, w szczególności – zarządzania zmianą o strategicznym znaczeniu w odpowiedzi na oczekiwane szanse i zagrożenia. Wskazane zależności między zmiennymi uwzględnionymi w badaniu są przesłanką świadczącą o możliwości wykorzystania modelu biznesowego w kontekście adaptacji organizacji do jej otoczenia. Interesujące wydają się być również różnice wynikające z odmiennej percepcji szans i zagrożeń w firmach średnich w porównaniu z pozostałymi grupami badanych podmiotów. Interpretacja tych rezultatów badań jest jednak utrudniona i wymaga przeprowadzenia pogłębionych badań, również o charakterze jakościowym
Język
en
Treść
The aim of this article is the presentation of result of an empirical research related to: perception of opportunities and threats among Polish businesses using outsourcing as well as dependency between perception of opportunities and threats and changes made in the business models of the investigated enterprises. The research paper consists of an introduction, a summary and four main sections. The first of the main sections contains the description of the methodology and characterization of the research sample in the cross-section of selected quality features. In the second section, the original concept of the variability of the business models based on the A. Osterwalder’s concept of business models is described. The third part contains the results of the research about the perception of opportunities and threats related to the investigated enterprises. The article is concluded by the presentation of the results concerning the correlation between the changes made in the respective areas of business models of the investigated subjects, the probability of occurrence of the identified opportunities, and threats estimated by them. The results of the research indicate a significance of a business model as a strategic management tool, in particular in strategic change management. The indicated dependencies between the variables included in the research are a premise denoting the possibility to use business model in the context of adaptation of organization to its environment
Inne
System-identifier
WUTcf6eb48de1ab4e0eb7dfc2dd71c3b772
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych