An effect of herbicides and their mixtures on potato yielding and efficacy in potato crop = Wpływ herbicydów i ich mieszanin na plonowanie i skuteczność chwastobójczą w uprawie ziemniaka
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Progress in Plant Protection (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1427-4337
EISSN
2084-4883
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
21-26
Numer tomu
57
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,30
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
polski
Herbicydy
Plony
Zachwaszczenie
Ziemniaki
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The research was carried out to evaluate the effectiveness of selected herbicides and their mixtures in potato crops. The presented results are from the field experiments conducted in the years 2008–2010. The experiment was set up as a split-plot design with three replicates. The factors examined in the experiment included three potato cultivars – Satina, Tajfun, Cekin, and five weed control methods of pesticide applications, four with the use of herbicides and their mixtures: with a mixture: herbicides Command 480 EC, Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC + Afalon Dyspersyjny 450 SC and without herbicides (control object). The ratio of dry mass of weeds destroyed before harvesting the tubers variend depending on the method of weed control, and ranged from 34.4% to 68.3%. The mixture of herbicide Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny provided the highest effectivenes.
Język
polski
Treść
Celem badań była ocena skuteczności chwastobójczej wybranych herbicydów i ich mieszanin na plantacji ziemniaka. Wyniki badań pochodzą z doświadczeń polowych przeprowadzonych w latach 2008–2010. Eksperyment założono w układzie split-plot, jako dwuczynnikowy w trzech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były trzy odmiany ziemniaka – Satina, Tajfun, Cekin, a także pięć sposobów pielęgnacji – cztery z użyciem herbicydów i ich mieszanin: Command 480 EC, Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC + Afalon Dyspersyjny 450 SC oraz bez herbicydów (obiekt kontrolny). Procent zniszczenia suchej masy chwastów przed zbiorem bulw był zróżnicowany w zależności od sposobów pielęgnacji i wynosił od 34,4% do 68,3%. Największą skuteczność chwastobójczą stwierdzono na obiekcie opryskiwanym mieszaniną herbicydów Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272801637530