Effect of bottom ash and soil contamination with cadmium on the chemical composition of maize
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Annales UMCS sec. E, Agricultura
ISSN
0365-1118
EISSN
2083-7410
Wydawca
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
11-30
Numer tomu
71
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.95
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
popioły, Na, K, Mg, Ca, P, Si, kukurydza, indeks tolerancji plonu, wskaźnik translokacji pierwiastka, pobranie pierwiastków
en
ash, Na, K, Mg, Ca, P, Si, maize, tolerance index, element translocation factor, uptake of elements
Streszczenia
Język
pl
Treść
Badania nad wpływem odpadu paleniskowego na skład chemiczny kukurydzy (Zea mays L.) przeprowadzono w warunkach trzyletniego doświadczenia wazonowego. Do gleby uprawnej zastosowano popiół paleniskowy, w ilości 23,33 g . wazon-1, oraz wzrastające dawki kadmu, w ilości od 3 do 15 mg . kg-1 s.m. gleby. Wprowadzenie popiołu oraz kadmu w ilości od 3 do 5 mg . kg-1 s.m. do gleby wpłynęło istotnie na zwiększenie plonu części nadziemnych i korzeni kukurydzy. Natomiast zaaplikowanie kadmu w dawkach od 7 do 15 mg . kg-1 spowodowało istotne obniżenie plonu testowanej rośliny. Wykazano, że zaaplikowany popiół paleniskowy wpłynął na depresję plonowania kukurydzy. Wprowadzenie popiołu paleniskowego do gleby zanieczyszczonej kadmem wpłynęło istotnie na zwiększenie zawartości Na, K, Mg, Ca i Si w biomasie kukurydzy oraz na zmniejszenie zawartości P. Spośród badanych pierwiastków najłatwiej był przemieszczany z korzeni do części nadziemnych K, a najsłabiej Na i Si, o czym świadczą wartości współ- czynnika translokacji dla tych pierwiastków. Z badań wynika, że popioły w glebie zanieczyszczonej kadmem wpłynęły na immobilizację fosforu, a tym samym ograniczyły fitoprzyswajalność tego pierwiastka. Stwierdzono większe pobranie K, Mg, Ca, P, Si z plonem przez części nadziemne, a Na przez korzenie kukurydzy. Najmniejsze pobranie badanych metali przez kukurydzę zarejestrowano w obiekcie, w którym zastosowano wyłącznie popiół paleniskowy
Język
en
Treść
The experiment concerning the effect of furnace waste on the chemical composition of maize was conducted under conditions of a three-year pot experiment. The arable soil was amended with bottom ash in the amount of 23.33 g • pot-1 as well as with increasing doses of cadmium (between 3 and 15 mg • kg-1 soil d.m.). Introduction of ash and cadmium in the amount from 3 to 5 mg • kg-1 d.m. to the soil had a significant effect on the increase of the yield of above-ground parts and roots of maize. The application of cadmium in doses from 7 to 15 mg • kg-1 caused a considerable reduction in the yield of the tested plant. It was shown that the applied furnace ash influenced the decrease in the yielding of maize. Introduction of furnace ash to cadmium contaminated soil significantly influenced the increase in the content of Na, K, Mg, Ca and Si in maize biomass and the decrease in the content of P in maize. Among the studied elements, K was translocated from the roots to the above-ground parts most efficiently, and Na and Si – least efficiently, the evidence of which are the values of the translocation factor for these elements. The research shows that ash in cadmium contaminated soil influenced immobilization of phosphorus, and thereby limited the phytoavailability of this element. It was established that the aboveground parts took up more K, Mg, Ca, P, Si with the yield while and maize roots took up more Na. The lowest uptake of the studied metals by maize was observed in the treatment where only furnace ash was applied
Inne
System-identifier
UR02d85bf04c3c4a9daba1450e80c95890