Content of macroelements in meadow sward along road no. 957
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Fragmenta Agronomica
ISSN
0860-4088
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
27-37
Numer tomu
33
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
rośliny łąkowe, wartość paszowa, makroskładniki pokarmowe, zanieczyszczenia komunikacyjne
en
meadow plants, fodder value, macroelements, traffic pollutants
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań było oznaczenie zawartości wybranych makroelementów (N, P, K, S, Ca, Mg) w próbkach roślinności łąkowej pobranej z miejsc znajdujących się w odległości 5 m i 200 m od drogi wojewódzkiej nr 957, na terenie przebiegającym przez Zawoję, oraz ocena wartości paszowej tej runi. Zawartość azotu oraz fosforu, potasu, wapnia i magnezu była nieznacznie większa w runi pobranej w odległości 5 m od drogi, w porównaniu do runi oddalonej o 200 m. Zawartość siarki była natomiast większa (o 7%) w próbkach pobranych w dalszej odległości od skraju jezdni. Z punktu widzenia wymagań paszowych zwierząt trawożernych należy stwierdzić, że średnia zawartość azotu, fosforu, potasu, siarki i magnezu w runi była zbyt mała, w obu odległościach. Średnia wartość stosunków Ca:P, Ca:Mg, K:Mg i K:Ca przyjmowała wartości nieznacznie większe od optymalnych (w obu odległościach od drogi). Wartość stosunku jonowego K:(Ca+Mg) wynosiła 1,5, a więc była poniżej dolnej wartości podawanej dla pasz dobrej jakości. Prawidłową wartość przyjmował stosunek wagowy N:S.
Język
en
Treść
The aim of the research was to determine the content of selected macroelements (N, P, K, S, Ca, Mg) in meadow plant samples collected from places located at a distance of 5 m and 200 m from regional road no. 957 on the area which runs through Zawoja, and to evaluate the fodder value of this sward. Content of nitrogen and of phosphorus, potassium, calcium and magnesium in the sward collected 5 m from the road was slightly higher than in the sward that was collected 200 m from the road. Sulfur content was higher (by 7%) in the samples collected farther from the road edge. In terms of fodder requirements of herbivores, it needs to be stated that the mean nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur and magnesium content in the sward was too low, at both distances. The mean value of the Ca:P, Ca:Mg, K:Mg, and K:Ca ratios took slightly higher than optimal values (at both distances from the road). The value of the ionic ratio K:(Ca+Mg) was 1.5, which was below the bottom value for good quality fodders. The N:S weight ratio took the correct value.
Inne
System-identifier
UR7f3e1228fa8c4befb80b4860809b0bf1