Development and production response of edible and forage varieties of pea (Pisum sativum L.) to temporary soil drought under different levels of phosphorus application
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Agrobotanica
ISSN
0065-0951
EISSN
2300-357X
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
69(2)
Strony od-do
1-13
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
growth stages, aridity index, soil drought, yield, phosphorus
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Obserwowana zmiana warunków pogodowych w Centralnej Europie przyczynia się do potrzeby zweryfikowania obecnie przyjętych standardów nawożenia roślin strączkowych. Fizjolodzy twierdzą, że fosfor może odgrywać istotną rolę w podnoszeniu tolerancji na okre-sowy brak wody w glebie. Celem dwuletnich badań polowych (2011–2012) była ocena wpływu nawożenia fosforem na kształtowanie się cech nad- i podziemnej części roślin oraz elementów struktury plonu różnych odmian grochu. W badaniach wykazano, że większa dawka fosforu istotnie wpłynęła na szybszy i intensywniejszy rozwój wegetatywny roślin, przejawiający się większą liczbą liści i ich powierzchnią. Większa dawka fosforu miała istotny wpływ na pro-ces kwitnienia grochu siewnego w fazie suszy. Wraz ze wzrostem nawożenia fosforem istotnie zwiększyła się ilość kwitnących pięter. Rośliny nawożone wyższymi dawkami fosforu wykształ-cały, większą masę brodawek o większej liczbie kolonii bakterii Rhizobium. Intensyfikacja na-wożenia fosforem miała istotne znaczenie w roku permanentnej suszy – 2012. Wyższe dawki fosforu wpływały na istotnie większą liczbę i masą strąków oraz wzrost liczby i masy nasion uzyskanych z poszczególnych roślin, wpływając istotnie na wzrost plonu.
Język
en
Treść
The change in weather conditions in Central Europe has led to the need to review current standards for fertilization of pulse crops. Physiologists claim that phos-phorus may play a significant role in raising tolerance to a temporary lack of water in the soil. The objective of the 2-year field study (2011–2012) was to assess the effect of phosphorus application on characteristics of the aerial and underground plant parts of different varieties of pea and elements of their yield structure. The study showed that a higher phosphorus application rate led to significant intensi-fication of photosynthesis and thus to more rapid vegetative development in the plants, manifested as a greater number of leaves and greater leaf area. The higher rate of phosphorus application significantly influenced the flowering process of pea during soil drought. The number of flowering nodes increased significantly as phosphorus application increased. The plants fertilized with the higher level of phosphorus produced a greater weight of root nodules with more Rhizobium bac-terial colonies. Increased phosphorus fertilization had a significant role during the year of permanent semi-drought, 2012, resulting in a significantly greater number and weight of pods as well as a greater number and weight of seeds per plant, and thus a larger final yield.
Inne
System-identifier
UR87b7b788e473435196f02e2b70db5ae5
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych