Assessment of microbiological quality of water in the Nowohucki Reservoir with particular regard to microorganisms potentially dangerous to humans
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Medycyna Środowiskowa -Environmental Medicine
ISSN
1505-7054
EISSN
2084-6312
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
19-26
Numer tomu
19
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
mikrobiologiczne zanieczyszczenie wody, bakterie mezofilne, E. coli, E. faecalis, wody powierzchniowe, Zalew w Nowej Hucie
en
microbiological contamination of water, mesophilic bacteria, E. coli, E. faecalis, surface water, Nowohucki Reservoir
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wstęp. Badania miały na celu ocenę stanu mikrobiologicznego wód Zalewu w Nowej Hucie (Kraków, Polska) a także określenie, czy w zbiorniku występują drobnoustroje potencjalnie niebezpieczne z epidemiologicznego punktu widzenia. Materiał i metody. Analizy mikrobiologiczne obejmowały określenie liczebności bakterii mezofilnych, psychrofilnych, bakterii grupy coli, form kałowych E. coli, a także E. faecalis, C. perfringens, Staphylococcus spp. i Salmonella spp.. Próbki wód pobierane były 4 razy w roku w następujących terminach: 27.04.2015 r. (wiosna), 10.07.2015 r. (lato), 12.10.2015 r. (jesień) i 29.12.2015 r. (zima) w 5 punktach na terenie zalewu. Ponadto, w każdym punkcie pomiarowym mierzono temperaturę wody oraz powietrza. Wyniki. Stwierdzono, że na liczebność badanych drobnoustrojów wpływała zmieniająca się temperatura wody i powietrza oraz użytkowanie w sezonie wakacyjnym zalewu w charakterze kąpieliska przez okolicznych mieszkańców. W pobranych próbkach zidentyfikowano wszystkie badane wskaźniki czystości mikrobiologicznej wód, które stanowią potencjalne zagrożenie dla kąpiących się w zbiorniku ludzi. Wnioski. Z epidemiologicznego punktu widzenia zasadnym jest objęcie wód Zalewu w Nowej Hucie stałym monitoringiem sanitarnym.
Język
en
Treść
Introduction. This study was aimed to assess the microbiological quality of water in the Nowohucki Reservoir (Kraków, Poland) as well as to determine whether its waters contain microorganisms potentially dangerous from an epidemiological point of view. Material and methods. Microbiological analyses included the determination of the number of mesophilic and psychrophilic bacteria, coliforms, fecal E. coli, as well as E. faecalis, C. perfringens, Staphylococcus spp. and Salmonella pp.. Water samples were collected 4 times per year on April 27th 2015 (spring), July 10th 2015 (summer), October 12th 2015 (autumn) and December 29th 2015 (winter) at 5 points within the area of the reservoir. Water and air temperature was measured onsite. Results. It was found that the prevalence of the analyzed microorganisms was affected by changing water and air temperature as well as by using this reservoir during holiday season for swimming purposes by local residents. All analyzed microbiological indicators of poor water quality were found in the analyzed water samples, which may pose a potential health risk to people swimming in the considered reservoir. Conclusions. From an epidemiological point of view, it is reasonable to include the Nowohucki Reservoir into a constant sanitary monitoring programme.
Inne
System-identifier
UR38cddff80a534de5b45b227f34d85172
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych