Przyczyny nadmiernego uwilgotnienia gleb w Prusach koło Krakowa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus
ISSN
1644-0765
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
3-19
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.8
Słowa kluczowe
pl
gleba, przepuszczalność, retencyjność, melioracje użytków rolnych
en
soil, soil permeability, retention, land reclamation
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań gleboznawczych przeprowadzonych na gruntach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Prusach, które pozwoliły ustalić przyczyny okresowo występującego nadmiernego uwilgotnienia gruntów ornych. W ramach badań wykonano 4 odkrywki glebowe, w których z każdego poziomu genetycznego pobrano próby do analiz laboratoryjnych. Określono podstawowe właściwości fizyko- wodne, przepuszczalność oraz zdolności retencyjne gleb. Na podstawie analizy wyników badań ustalono, że na obiekcie przeważającym typem gleb są gleby brunatne właściwe eutroficzne, czarnoziemy i gleby deluwialne czarnoziemne. Pod względem gatunkowym są to jednorodne gleby lessowe, o składzie granulometrycznym pyłów ilastych. Mają one duże potencjalne możliwości retencjonowania wody, które jednak nie mogą być w peł- ni wykorzystane ze względu na małą przepuszczalność warstw wierzchnich, powodującą wyłączenie głębszych poziomów profilu z retencjonowania wody. Porowatość, szczegól - nie wierzchnich warstw profili glebowych, powinna być większa, ponieważ za optymalny uznaje się zazwyczaj układ, w którym wynosi ona około 50%. Ciężkie gleby pylaste wy- stępujące w omawianym obiekcie charakteryzują się dużą pojemnością wodną i pęczli - wością, dlatego w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych magazynują zbyt duże ilości wody i stają się mniej przepuszczalne oraz ulegają uplastycznieniu. W celu poprawy stosunków powietrzno-wodnych gleb zaleca się zastosować drenowanie niesystematyczne i częściowe wraz z towarzyszącymi zabiegami agromelioracyjnymi.
Język
en
Treść
The paper presents the results of soil research conducted in the area of Agricultural Experimental Station in Prusy, which allowed to determine the cause of occasionally occurring excessive soil moisture of the arable land. Four soil pits were made as part of the project, from which samples for laboratory analyses were taken from each soil horizon. Basic physical and water properties were assessed, as well as permeability and soil retention capacity. On the basis of the results analysis the prevailing soil type in this area was determined as eutrophic brown soils, chernozems and deluvial black earths. Regarding their kind these are homogenous loess soils with granulometric composition of clay silts. The soils have considerable potential of water retention, however it cannot be fully utilized because of low permeability of the top layer of the soil profile causing exclusion of the deeper horizon levels from water retention. Porosity, particularly of the top layer of the soil profiles should be bigger, because the structure where it constitutes about 50% is regarded as optimal. Heavy silt soils occurring in this place are characterized by a high water capacity and reveal a big swelling, therefore in result of heavy precipitations they store too big amounts of water, become less permeable and undergo plastication. In order to improve the soil air and water regime, it is recommended to use unsystematic and partial drainage with accompanying agri-reclamation measures.
Inne
System-identifier
URa422ae13cf5840068ce1be6eafbde6be
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych