Indywidualna ocena skuteczności ochron osobistych ratownika
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe SGSP
ISSN
0239-5223
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
58
Strony od-do
57-103
Numer tomu
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2.3
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 6
Słowa kluczowe
pl
zagrożenia czynnikami termicznymi strażaka, środki ochrony indywidualnej, strefy obciążeń czynnikami termicznymi strażaka, hełm, ubranie specjalne, kominiarka
en
firefighter’s thermal factors threats, personal protection, firefighter’s thermal load factors zone, helmet, special clothing, balaclava
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł zawiera opis prowadzanego sondażu wśród strażaków dotyczącego opinii na temat używanych przez nich środków ochrony indywidualnej w kontekście zagrożeń czynnikami środowiska działań ratowniczo-gaśniczych. Podkreślono rolę użytkownika końcowego w ocenie bezpieczeństwa personalnego i technicznych środków jego utrzymywania. Autorzy realizują badanie o charakterze ciągłym z zastosowaniem ankiety w formie aplikacji umieszczonej na stronie internetowej: www.sapsp.pl\form\. Ponadto wypracowano aplikację do systematycznego zliczania cząstkowych opinii. Program wyposażono w graficzny interfejs użytkownika, który w przyjazny sposób pomaga w pracy z programem. Kluczowym zagadnieniem konstrukcji ankiety był wypracowany model stref obciążeń czynnikami termicznymi ciała ratownika w kontekście nie tylko skutecznej ochrony, ale również ergonomii. Wypracowany model stref ma ułatwić komunikację z opiniującym i zapewnić miarodajny przekaz dla środowiska naukowego. Artykuł zawiera wyniki przeprowadzonego badania dla pierwszych 102 respondentów. Wyniki te już obecnie mogą posłużyć w kreowaniu nowych kierunków konstrukcyjnych środków ochrony indywidualnej .
Język
en
Treść
This paper presents a survey conducted among firefighters concerning their opinion about individual protection means that they use in the life-threatening fire and rescue operations. The role of the end-user was emphasized in the evaluation of personal security and the technical means of its maintenance. The authors have been implementing the study continuously by using the survey in the form of application on the website: www.sapsp.pl\form\. Furthermore, the application for systematic totting up different opinions was created. The program includes user’s graphic interface which helps to use the application in a friendly way. The key issue of the construction of the survey was the evolved model of the rescuer’s body exposed to the zones of thermal factor overloads, not only in the context of the effective protection but also in the context of ergonomics. The aim of this model is to simplify the communication with an interviewee and provide the reliable source for the scientific community. The article involves the results of the study for the first 102 respondents. These results can be currently used for creating new ways of constructive means for individual protection.
Inne
System-identifier
UR8becaad83d564ea4bd460d83a1b454f3