Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach rolnych o różnej wielkości ekonomicznej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
30
Strony od-do
89-99
Numer tomu
1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
gospodarstwo rolne, inwestycje, środki techniczne, ESU
en
investment, technical equipment, ESU
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy było określenie poziomu i struktury nakładów inwestycyjnych w gospodarstwach o zróżnicowanej wielkości ekonomicznej. Badania przeprowadzono w 30 podmiotach pogrupowanych wg Europejskiej Jednostki Wielkości (ESU). Najwyższe nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jedno gospodarstwo i na 1 ha UR poniosły gospodarstwa średnio-duże. W tej grupie stwierdzono również najwyższą aktywność inwestycyjną określoną udziałem nakładów inwestycyjnych w wartości odtworzeniowej środków technicznych (39,85%). W strukturze nakładów inwestycyjnych dla analizowanej grupy gospodarstw największy udział stanowiły inwestycje związane z zakupem ciągników rolniczych (39%).
Język
en
Treść
The aim of the study was to determinate the level and structure of investment in farms of various economic size. The research was made in 30 farms, grouped accordning to the European Size Unit (ESU), have been demonstrated. The lowest investment outlays per 1 farm and 1 ha of AA was borne by the medium-large farms. In this group, it was also the highest investment activity as the share investment in the replacment value of the technical measures. The greatest share in the investment outlays for surveyed group of farms, was represented by the purchase of tractors (39%).
Inne
System-identifier
URa4218d139b0e4d11b21e0c8e2b7c8598