Mikrobiologiczne, pyłowe i odorowe zagrożenia na fermach drobiu oraz biologiczna metoda eliminacji.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (Politechnika Łódzka)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Inżynieria Ekologiczna (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-139X
EISSN
2392-0629
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej (PTIE)
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
184-193
Numer tomu
18
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
deodorization
poultry manure
biopreparation
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań była ocena zagrożeń mikrobiologicznych odorowych i pyłowych w pomieszczeniach inwentarskich na fermach drobiu. Ponadto określono skuteczność biopreparatu i ekstraktu roślinnego Yucca schidigera w obniżaniu stężenia wybranych związków odorowych generowanych przez pomiot drobiowy oraz w higienizacji pomiotu. W pomieszczeniach inwentarskich zapylenie powietrza było wysokie i kształtowało się na poziomie 1,44 mg/m3; dominowała frakcja pyłu PM10. Zarówno w pomiocie drobiowym oraz pyle osiadłym stwierdzono wysoką liczebność bakterii i grzybów na poziomie 106–1010 jtk/g. Na fermie drobiu nie odnotowano przekroczenia limitu dotyczącego liczby bakterii i grzybów w powietrzu. Odnotowane stężenia frakcji PM2,5 i PM10 były 18–20 razy wyższe niż dopuszczalne dla 24-godzinnej ekspozycji określone przez Światową Organizację Zdrowia. Wśród odorowych związków lotnych na fermach drobiu dominowały: amoniak, akroleina, metyloamina, kwas octowy, aldehyd octowy i formaldehyd. Ich stężenia były zmienne w zależności od rodzaju fermy i etapu cyklu produkcyjnego. Dopuszczalne stężenie amoniaku w powietrzu zostało przekroczone na fermie kur niosek I i II, natomiast stężenie dwutlenku węgla przekroczyło dopuszczalną wartość w trzecim etapie cyklu produkcyjnego na fermie brojlerów III i było zbliżone do limitu na fermie niosek I. Cytotoksyczność mieszaniny związków odorowych wobec komórek kurzych LMH maksymalnie wynosiła 45,7%, potwierdzono ją zmianami morfologicznymi komórek po działaniu związków odorowych (amoniaku, di- i trimetyloaminy). Biopreparat mineralno-mikrobiologiczny wraz z ekstraktem Yucca schidigera zmniejszał ogólną liczbę drobnoustrojów o około 1 rząd wielkości w pomiocie drobiowym i obniżał stężenie związków odorowych o 37–70% w zależności od związku. Zastosowanie kolejno ekstraktu Y. schidigera, a następnie po 2 dniach biopreparatu może być skutecznym sposobem ograniczania zagrożeń mikrobiologicznych i odorowych na fermach drobiu.
Język
en
Treść
The aim of the study was to evaluate the microbiological contamination, odour and dust concentration in poultry farms. In addition, the effectiveness of biopreparation and Yucca schidigera plant extract in manure hygienisation and selected odorous compounds removal was determined. The airborne total dust concentration at poultry production premises averaged 1.44 mg/m3 with a high percentage of the PM10 fraction. High number of bacteria and fungi at 106-1010 CFU / g. was determined in both poultry manure and settled dust. Poultry farm’s air limits of the bacteria and fungi number have not been exceeded. Reported concentrations of PM2.5 and PM10 fractions were 18-20 times higher than acceptable for a 24-hour exposure determined by the World Health Organization. Volatile odorous compounds dominant in poultry farms were: ammonia, acrolein, methyl amine, acetic acid, acetaldehyde and formaldehyde. The concentrations are variable depending on the farm type and stage of the cycle production. The permissible concentration/ exposure limits of ammonia in the air has been exceeded in the laying hens farms I and II, while the concentration of carbon dioxide exceeded the limit value in the third stage of the cycle production on broiler farm III and was close to the limit for laying hens farm I. The maximum cytotoxicity of odorous compounds mixture tested on chick liver hepatocellular carcinoma cell line LMH was 45.7%. It was confirmed by cells morphologic changes after the odorous compounds treatment (ammonia, di-, and trimethylamine). Mineral-microbial biopreparation with Yucca schidigera extract reduced the total number of microorganisms by 1 logarythmic unit in poultry manure and decreased concentration of odorous compounds by 37% - 70% depending on the compound. The use in sequence Y. schidigera extract, and then after 2 days biopreparation can be an effective way to reduce microbiological and odorous hazards on poultry farms.
Cechy publikacji
Inżynieria środowiska
Kształtowanie środowiska
Environmental engineering
Environmental planning
discipline:Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych
discipline:Biotechnology – field of agricultural sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:822436
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych