Nauka – edukacja – przemysł : synergiczna współpraca dla innowacyjności
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Automatyki (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny (14pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2097
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
339-345
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
EDUKACJA ENERGETYCZNA SPO Ł ECZE Ń STWA.
KADRY NAUKOW E
KSZTA Ł CENIE IN Ż YNIERÓW
KSZTA Ł CENIE PROBLEMOWE
Streszczenia
Język
Treść
W artykule przedstawiono zagadnienia dotycz ą ce relacji na styku nauka-edukacja- przemys ł w aspekcie efektywnej wspó ł pracy dla uzyskania odpowiedniego poziomu synergii w rozwi ą zywaniu problemów energetyki, w szczególno ś ci samowystarczalno ś ci energetycznej i konieczno ś ci wdra ż ania innowacyjnych rozwi ą za ń w tym obszarze. Odniesiono si ę do metod oceny prowadzenia bada ń naukowych w uczelniach i jednostkach badawczych, podkre ś laj ą c konieczno ść wi ę kszego docenienia i wspierania prac aplikacyjnych. Przedstawiono stan kadr naukowych z zakresu szeroko poj ę tej energetyki oraz problemy kszta ł cenia kadr technicznych. Podkre ś lono konieczno ść wprowadzenia nowych zagadnie ń i form edukacji oraz prowadzenia ci ą g ł ego propagowania w spo ł ecze ń stwie roli i znaczenia energetyki jako dziedziny gospodarki niezb ę dnej dla sprawnego funkcjonowania pa ń stwa, co wobec ograniczonych zasobów surowców energetycznych stanowi istotny problem.
Inne
System-identifier
139599
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych