Przydatność wybranych kruszyw mineralnych do sorpcji fosforu podczas doczyszczania ścieków bytowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Ochrona Środowiska (15pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-6169
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
23-33
Numer tomu
39
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
ALKALICZNE MATERIAŁY SORPCYJNE
BIOLOGICZNIE OCZYSZCZONE ŚCIEKI
USUWANIE FOSFORU
Streszczenia
Język
Treść
Badania przeprowadzono na specjalnym stanowisku z trzema parami kolumn wypełnionych złożami filtracyjnymi poszczególnych materiałów, stosując dla każdego z nich po dwa nominalne obciążenia hydrauliczne: 20 i 40 dm3/d. W trakcie badań wykluczono z dalszych prób materiał nr 2, stwierdzając jego nieprzydatność do praktycznego wykorzystania, ze względu na jego intensywne ługowanie i wypłukiwanie, skutkujące narastającą kolmatacją złóż sorpcyjnych i nieodwracalną niedrożnością instalacji. Dwa pozostałe materiały ocenione pozytywnie, wykazały się zbliżonymi możliwościami w zakresie usuwania fosforu, przy czym w przypadku materiału nr 1 skuteczność sorpcji P-PO43- zmniejszyła się w ciągu roku z blisko 100% w początkowym okresie badań do 86% przy nominalnym przepływie 20 dm3/d i 45% przy nominalnym przepływie 40 dm3/d, a w przypadku materiału nr 3 odpowiednio 90% i 49%. Wskaźnik średniej sorpcji P-PO43- w przeliczeniu na 1 kg wypełnienia złoża osiągnął odpowiednio dla materiałów nr 1 i 3: 6,3 i 6,2 mg/(kg·d), przy przepływie 20 dm3/d oraz 7,80 i 8,30 mg/(kg·d) przy przepływie 40 dm3. Stwierdzono również bardzo wysoką skuteczność usuwania bakterii przez oba materiały. Była ona ogólnie wyższa przy mniejszych przepływach i wynosiła odpowiednio dla E. coli: 93 i 94% przy przepływie 20 dm3/d oraz 84 i 72% przy przepływie 40 dm3/d. Enterokoki były usuwane ze skutecznością wynoszącą odpowiednio: 88 i 90% oraz 83 i 87%. Postępujące wysycanie się materiałów sorpcyjnych skutkujące obniżaniem się ich właściwości sorpcyjnych poniżej 70% jest sygnalizowane zmniejszeniem pH oczyszczanych ścieków. Stwierdzono, że spadek pH do wartości poniżej 8,5 wymaga wymiany materiału sorpcyjnego.
Inne
System-identifier
141156