Poprawa dokładności odwzorowania budowy geologicznej w obrazie sejsmicznym z obszaru Karpat zewnętrznych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nafta-Gaz (6pkt w roku publikacji)
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
7
Strony od-do
447-454
Numer tomu
73
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
przetwarzanie sejsmiczne
poprawki statyczne
prędkość
migracja
interpretacja
angielski
seismic processing
static correction
velocity
migration
seismic interpretation
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem przedstawionej pracy było uzyskanie dokładniejszego obrazu sejsmicznego w stosunku do wcześniejszych opracowań, który pozwoliłby na bardziej szczegółowe odwzorowanie skomplikowanej budowy geologicznej z przedmiotowego rejonu badań, poprzez opracowanie procedur i sekwencji przetwarzania oraz dobór parametrów, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych danych i jednoczesną interpretacją geologiczną. Realizując ten cel, dużą ilość czasu poświęcono na wykonywanie testów oraz dobór odpowiednich procedur przetwarzania, jak również ułożenia ich w odpowiednią sekwencję, przynoszącą możliwie najlepsze efekty. Po każdym etapie prac wykonywano sumę kontrolną, która poddawana była szczegółowej analizie i weryfikacji uzyskanego obrazu, przy zastosowaniu różnych parametrów. Prace przeprowadzono na profilu wytypowanym ze względu na stosunkowo najsłabszy zapis sejsmiczny w porównaniu z innymi dostępnymi profilami z tego rejonu.
Język
angielski
Treść
The aim of this study was to obtain a more accurate seismic image in relation to previous studies, which would allow detailed mapping of a complex geological structure of the analyzed area through the development of procedures and a processing sequence, selection of parameters, using all available data and simultaneous geological interpretation. By accomplishing this goal, a great deal of time has been devoted to performing tests and the selection of appropriate processing procedures, as well as arranging them into the appropriate sequences with the best possible results. After each stage of the work, a checksum was performed, which was subjected to detailed analysis and verification of the obtained image, using different parameters. The work was carried out on a profile which was selected due to the relatively weakest seismic data in comparison with other available profiles from this region.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł nukowy
Inne
System-identifier
PX-59a3c273d5de3ddc80151146
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych