Popytowe czynniki wzrostu
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Gospodarka i handel zagraniczny Polski (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1643-5435
EISSN
Wydawca
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
-
Strony od-do
97-111
Numer tomu
-
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
produkt krajowy brutto,
spożycie,
inwestycje,
eksport netto
angielski
gross domestic product,
consumption,
investments,
net exports
Streszczenia
Język
polski
Treść
Całościowy obraz polskiej gospodarki w 2016 roku nie jest jednoznaczny. W sferze realnej mieliśmy do czynienia z istotnym osłabieniem wzrostu oraz z bezwzględnym spadkiem inwestycji, natomiast wyraźnie zwiększyła się dynamika spożycia z dochodów osobistych oraz zatrudnienie, a stopa bezrobocia osiągnęła najniższy do wielu lat poziom. W sferze finansowej obserwowano symptomy odpływu kapitału, a także deprecjację złotego. Przyczyn osłabienia wzrostu oraz innych niekorzystnych zjawisk upatrywać należy nie tylko w oddziaływaniu czynników globalnych, ale również w polityce wewnętrznej, zwiększającej niepewności co do warunków funkcjonowania gospodarki. Przez dużą część roku pojawiały się obawy o stabilność finansów publicznych, przewidywalność posunięć rządowych, jakość polityki monetarnej, a także zmian w legislacji. Skutkowało to niekorzystnymi ratingami wiarygodności kredytowej kraju. Jednocześnie rok zakończył się pozytywnymi wskaźnikami równowagi, a I kwartał 2017 roku przyniósł symptomy ożywienia. Osłabiło to niektóre obawy, ale nie całkiem je zniwelowało. Wysokie wydatki na cele socjalne, zmniejszenie wieku emerytalnego, próby podporządkowania systemu legislacyjnego celom politycznym i utrzymująca się niepewność polityczna nadal postrzegane są jako istotne problemy, mogące zagrozić rozwojowi i stabilności gospodarki polskiej, choćby przy mniej korzystnej koniunkturze światowej.
Język
angielski
Treść
The comprehensive picture of the Polish economy in 2016 is not clear-cut. In the real sphere, we were dealing with a substantial weakening of the growth and with a drop of investments in absolute terms, whereas there apparently increased the dynamics of consumption on individual incomes and employment, while the unemployment rate reached the lowest level for many years. In the financial sphere there could be observed the symptoms of capital outflow as well as zloty depreciation. The reasons for slowdown and other unfavourable phenomena should be seen not only in the impact of global factors but also in the internal policy increasing uncertainties as to the terms of economy’s functioning. For a major part of the year there were concerns about the stability of public finance, predictability of governmental moves, quality of the monetary policy as well as legislation amendments. This entailed unfavourable ratings of the country’s creditworthiness. At the same time, the year ended with positive indices of equilibrium and the first quarter of 2017 brought symptoms of recovery. That weakened some concerns, though it did not remove them completely. High expenditure on social purposes, reduction of retirement age, attempt to subordinate the legislative system to political objectives and the persisting political uncertainty are still being perceived as crucial problems that may jeopardised the growth and stability of the Polish economy, for instance in case of a less favourable global economic situation.
Inne
System-identifier
PX-5981d2e4d5de29b43793f7cc