Dynamika i struktura wytwarzania PKB
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Gospodarka i handel zagraniczny Polski (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1643-5435
EISSN
Wydawca
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
-
Strony od-do
112-124
Numer tomu
-
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
wartość dodana,
przetwórstwo przemysłowe,
działalność finansowa,
rolnictwo,
budownictwo
angielski
value added,
manufacturing,
financial activity,
agriculture, construction
Streszczenia
Język
polski
Treść
W 2016 roku obserwowano: –– silny spadek wartości dodanej w budownictwie, co było związane z ograniczeniem popytu inwestycyjnego, w dużej mierze za sprawą opóźnień w realizacji programów unijnych, ale również ze względu na uwarunkowania, związane z ogólnym klimatem rozwojowym; –– wyraźne osłabienie wzrostu w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, w informacji i komunikacji, a także w edukacji − sektorach decydujących o obecnej i przyszłej innowacyjności gospodarki; –– ponadprzeciętny wzrost w sektorach tradycyjnych, takich jak handel, transport i gospodarka magazynowa oraz przemysł przetwórczy. Ukształtowana struktura gospodarcza silniej niż przed rokiem odbiegała od struktur gospodarek wysoko rozwiniętych. W Polsce w wytwarzaniu wartości dodanej udział sektorów industrialnych oraz usług tradycyjnych (takich jak handel i transport) jest znacznie wyższy, a udział usług bardziej nowoczesnych, a szczególnie niematerialnych – znacznie niższy niż średnio w krajach UE-15. W przemyśle najwyższy wzrost produkcji sprzedanej odnotowały bardzo tradycyjne rodzaje działalności: produkcja wyrobów tekstylnych, tytoniowych, mebli i wyrobów z metali. Zdecydowanie wyższe niż przeciętne dla przemysłu było też tempo wzrostu produkcji pojazdów samochodowych oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, natomiast wyroby farmaceutyczne charakteryzowała praktyczna stagnacja produkcji. Ogólnie można ocenić, że zmianom w strukturze produkcji przemysłowej nie towarzyszyło umocnienie wagi działalności typu high- -tech, w szczególności prawie 7% wzrost produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych w 2016 roku zaledwie zrekompensował spadek udziału tej produkcji po bardzo słabym wzroście (ok. 0,6%) w 2015 roku. Również w usługach biznesowych nasyconych tzw. „wysoką wiedzą” w 2016 roku odnotowano zmniejszenie dynamiki obrotów.
Język
angielski
Treść
In 2016, there could be observed: –– a strong decline of value added in construction, what was connected with the reduction of investment demand, to a large extent due to delays in the implementation of EU programmes, but also due to the conditions related to an overall development climate; –– an apparent weakening of growth in professional, scientific and technical activities, in information and communication as well as in educations – the sectors deciding the current and future innovativeness of the economy; –– an above-average growth in the traditional sectors such as trade, transport and storage as well as manufacturing. The formed economic structure more apparently than a year before differed from the structures of advanced economies. In Poland, the value added formation was attributed to a much higher share of the industrial sectors and traditional services (such as trade and transport), while the share of more high-tech services, particularly intangible, much lower than on average in the EU-15 countries. In industry, the highest growth of sold production noted very traditional types of activities: production of textiles, tobacco, furniture, and metal products. Definitely higher than average for industry was also the rate of growth of production of motor vehicles and computers, electronic and optical products, whereas pharmaceutical products were characterised by practically stagnant production. In general, one may assess that the changes in the structure of industrial production were not accompanies by an increase in the weight of activities of the high-tech type; particularly almost the 7% growth of manufacturing computers, electronic and optical products in 2016 124 merely compensated the drop of the share of this production after the very weak growth (by some 0.6%) in 2015. Also in business services saturated with the so-called high-level knowledge in 2016 there was noted a decrease of the sales dynamics.
Inne
System-identifier
PX-5981d3f8d5de29b43793f7ce