Knowledge of nursing students about the transmission and prevention of infections caused by Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalovirus in women during pregnancy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Health Problems of Civilization (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2353-6942
EISSN
2354-0265
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
isuue 1
Strony od-do
p. 40--44
Numer tomu
11
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
en
level of knowledge
students
nursing
Toxoplasma gondii
Rubella virus
Cytomegalovirus
pl
poziom wiedzy
studenci
pielęgniarstwo
Toxoplasma gondii
Rubella virus
Cytomegalovirus
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wprowadzenie. Wiedza w zakresie profilaktyki zakażeń patogenami grupy TORCH, w tym Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalovirus, połączona z właściwym zaangażowaniem w pracę edukatora zdrowia może wpłynąć na kreowanie prawidłowych postaw i nawyków zdrowotnych. Cel badań - ocena wiedzy studentów kierunku pielęgniarstwo kształcących się w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej (Polska) oraz Uniwersytecie Preszowskim (Słowacja) na temat dróg transmisji i profilaktyki zakażeń powodowanych przez T. gondiii, Rubella virus, CMV u kobiet w okresie ciąży. Materiał i metody. Grupa badawcza obejmowała studentów pielęgniarstwa: 158 osób z PSW w Białej Podlaskiej i 240 studentów z Uniwersytetu Preszowskiego. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety zawierający pytania zamknięte dotyczące wybranych patogenów grupy TORCH. Wyniki. Poprawnie na pytanie o drogi zakażenia T. gonidii odpowiedziało 43.5% badanych studentów obu uczelni, 42.5% zna drogę, na której dochodzi do zakażenia płodu T. gonidii, a 79.9% zna metody diagnostyki toksoplazmozy. Ankietowani znają konsekwencje zakażeń Rubella virus dla płodu (79.4%). Znaczenie szczepienia przeciwko różyczce jako metody profilaktyki zakażeń Rubella virus świadomi są studenci z PSW (90.5%) i Uniwersytetu Preszowskiego (44.6%). Wnioski. Studenci pielęgniarstwa znają metody stosowane w diagnostyce toksoplazmozy oraz konsekwencje dla płodu wynikające z zakażenia Rubella virus, jednak świadomość dotycząca dróg transmisji T. gondiii, profilaktyki zakażeń Rubella virus i CMV jest niewystarczająca. Background. The knowledge about the prevention of infections with TORCH pathogens, including Toxoplasma gondii, Rubella virus and Cytomegalovirus, combined with the proper involvement in health educator's work may affect the creation of the correct attitudes and health promoting habits. Study objective - the evaluation of knowledge of nursing students of the State School of Higher Education in Biała Podlaska (Poland) and the University of Prešov (Slovakia) about the transmission routes and prevention of infections caused by T. gondiii, Rubella virus and CMV in women during pregnancy. Material and methods The study group included 158 nursing students from the State School of Higher Education in Biała Podlaska, and 240 students from the University of Prešov. An original questionnaire was used; it contained closed questions regarding the specific TORCH pathogens. Results. Correct answers to the question regarding the route of infection with T. gondiii were provided by 43.5% of respondents from both universities; 42.5% knew the route of foetal infection with T. gondiii, whereas 79.9% knew the methods to diagnose toxoplasmosis. Respondents knew consequences of infections caused by Rubella virus to the foetus (79.4%). Students of the State School of Higher Education (90.5%) and students of the University of Prešov (44.6%) were aware of the importance of rubella vaccination as a method of prevention of infection with Rubella virus. Conclusions. Nursing students are familiar with the methods used in the diagnostics of toxoplasmosis and the consequences for the foetus resulting from infections with Rubella virus. However, the awareness regarding the transmission routes of T. gondiii and prevention of infections caused by Rubella virus and CMV was insufficient.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000033635
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych