Hemocyanin from Rapana thomasiana – structure and anti-breast cancer activity in a presence of cholinium amino acids
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Bulgarian Chemical Communications (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0324-1130
EISSN
Wydawca
BULGARIAN ACAD SCIENCE
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
L
Strony od-do
5-11
Numer tomu
49
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 6
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
angielski
hemocyanin
ionic liquids
conformational changes
anti-breast cancer activity
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The focus of the present research is a hemocyanin, isolated from the hemolymph of marine snails Rapana thomasiana (RtH), and its interactions with ionic liquids, based on a cholinium cation and a non-polar amino acid as an anion [Chol][AA]. Six RtH-[Chol][AA] complexes have been obtained. Fragmentation and structural changes in the protein, even at low protein to ionic liquid ratios, were observed using static light scattering and fluorescence spectroscopy. For the first time the cytotoxicity of RtH, [Chol][AA] and their complexes on adenoma breast cancer MDA-MB-231cells was tested. All protein-ionic liquid complexes reduced moderately the cell viability of MDA-MB-231 cells, however, the effect was weaker than those estimated for the pure RtH or [Chol][AA].
Język
rosyjski
Treść
Във фокуса на настоящето изследване са взаимодействията на хемоцианин, изолиран от хемолимфата на морски охлюв от вида Rapana thomasiana (RtH) с йонни течности, съдържащи катион и анион, съответно холин и неполярна аминокиселина [Chol][AA]. Бяха получени шест комплекса на протеина с йонните течности [RtH-[Chol][AA]]. За изследвания концентрационен интервал, с помощта на флуоресцентна спектроскопия и светоразейване беше установено, че RtH претърпява конформационни промени и се наблюдава фрагментация на протеиновата молекулата при добавянето на [Chol][AA]. За първи път е изследвана цитотоксичността на нативния RtH, чистите [Chol][AA] и на техните комплекси спрямо клетки на хормон-независим рак на млечната жлеза (MDA-MB-231). Всички RtH-[Chol][AA] комплекси инхибират умерено клетъчния растеж на MDA-MB-231. Ефектът, обаче е по-слаб от този, който е отчетен при третиране на клетките с немодифициран RtH и с разтвори само на йонните течности.
Inne
System-identifier
PX-5a2a9009d5de16d571447faf