Analysis of changes in water management light soil following application of different tillage systems and forecrops
PBN-AR
Instytucja
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-1284
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
141-152
Numer tomu
334(42)2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
tillage systems
forecrop
winter wheat
physical properties of soil
polski
systemy uprawy roli
przedplon
pszenica ozima
fizyczne właściwości gleby
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The study was conducted in a static experiment established in 1993 in the Agricultural Experimental Station in Lipnik (near Stargard Szczeciński). Bi-factorial field experiment was set up in the perpendicular bands pattern of randomized sub-blocks in four replicates. Studied factor consisted of the farming systems used for winter wheat after different forecrops (faba beans, sugar beet). Analysed physical properties, shaping water management in light soil, changed depending on the previous crop grown and the amount of rainfall in the growing season. In years with larger rainfall deficits, the soil in the position after faba bean was characterized by a higher density, current humidity, and non-capillary porosity. It referred to the aeration porosity in the position after sugar beet. During years with less rainfall deficiency, the bulk density was increased after sugar beet, while non-capillary porosity decreased after faba bean. Giving up the plowing sowing for the benefit of plowless system or direct sowing modifies some physical properties of topsoils. There was an increase in bulk density and non-capillary porosity. Higher values of bulk density of the soil, listed on the objects, where the applied technologies without plowing, especially on light soils may promote the growth and development of plants commodities, including winter wheat
Język
polski
Treść
Badania przeprowadzono w latach 2006–2008 jako kontynuację doświadczenia statycznego założonego w 1993 roku w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Lipnik (k. Stargardu Szczecińskiego). Doświadczenie polowe, dwuczynnikowe, założono w układzie pasów prostopadłych losowanych podbloków, w czterech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były systemy uprawy roli stosowane pod pszenicę ozimą po różnych przedplonach (bobik, burak cukrowy). Wpływ przedplonu na właściwości fizyczne gleby lekkiej, związany z gospodarką wodną, był uzależniony od wielkości opadów w sezonie wegetacji. W latach o większych niedoborach opadów gleba na stanowisku po bobiku charakteryzowała się większą gęstością, wilgotnością aktualną oraz porowatością niekapilarną, natomiast na stanowisku po burakach dotyczyło to porowatości aeracyjnej. W latach o mniejszych niedoborach opadów na stanowisku po burakach zwiększona była gęstość objętościowa, natomiast w stanowisku po bobiku – porowatość niekapilarna. Rezygnacja z orki siewnej na korzyść systemu bezpłużnego lub siewu bezpośredniego modyfikuje niektóre właściwości fizyczne wierzchnich warstw gleby. Zaobserwowano wzrost gęstości objętościowej oraz porowatości niekapilarnej. Większe wartości gęstości objętościowej gleby, notowane na obiektach, na których stosowano technologie bezorkowe (zwłaszcza na glebach lekkich), mogą sprzyjać wzrostowi i rozwojowi roślin towarowych, w tym pszenicy ozimej.
Inne
System-identifier
PX-59e73b0dd5de40fbd4cfefcf
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych