Analiza doświadczalna wpływu czynników geometrycznych w badaniach metodą Barkhausena
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2353-1290
EISSN
Wydawca
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
49-52
Numer tomu
nr 54
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
Barkhausen noise
calibration sample
geometric factors
pl
szum Barkhausena
próbka kalibracyjna
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper presents the results of experimental analysis of the indirect influence of geometric factors on the magnetization conditions during material investigations by Barkhausen method. The impact of the so-called boundary effect associated with the position of the measuring head relative to the edge of the test object and the width of the calibration sample have been investigated. As a research method, physical modeling of changes in geometrical dimensions and position of the measuring head was used, while maintaining the invariance of other parameters that could influence the measurement. Investigations using the developed measuring apparatus were performed for two designs of the measuring head. The obtained results showed that the lack of compensation of the influence of the analyzed geometric factors during the Barkhausen method can lead to significant measurement errors.
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono wyniki doświadczalnej analizy pośredniego wpływu czynników geometrycznych na warunki magnesowania podczas badań za pomocą metody Barkhausena. Badano wpływ tzw. efektu brzegowego związanego z położeniem głowicy pomiarowej względem krawędzi przedmiotu badań oraz szerokości samej próbki kalibracyjnej. Jako metodę badawczą zastosowano modelowanie fizyczne zmiany wymiarów geometrycznych i położenia głowicy pomiarowej przy zachowaniu niezmienności innych parametrów mogących wpływać na pomiar. Badania z wykorzystaniem opracowanej aparatury pomiarowej przeprowadzono dla dwóch konstrukcji głowic. Uzyskane rezultaty badań pozwoliły stwierdzić, iż brak kompensacji wpływu analizowanych czynników geometrycznych podczas badań za pomocą metody Barkhausena może prowadzić do powstawania bardzo dużych błędów pomiarowych.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
55118