Koncepcja wykorzystania wybranej karty Shewharta do diagnostyki niezgodności mierzonych danych geoprzestrzennych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Pomiary Automatyka Robotyka (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1427-9126
EISSN
Wydawca
PIAP
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3/2017
Strony od-do
69-74
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
karta kontrolna
dane geoprzestrzenne
pomiar
diagnostyka niezgodności
en
control chart
geospatial data
measurement
incompatibilities diagnostics
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł stanowi kontynuację prac Autorów nad zagadnieniem sposobu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych i informacji lotniczych w całym procesie ich tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i publikacji. W jego treści krótko scharakteryzowano dane geoprzestrzenne i podkreślono potrzebę ich regularnego pomiaru. Przedstawiono ogólną charakterystykę kart kontrolnych (Shewharta) i dokonano wyboru takiej karty dla mierzonych danych geoprzestrzennych, stosowanych w lotnictwie cywilnym. Następnie opracowano koncepcję wykorzystania wybranej karty kontrolnej Shewharta do diagnostyki niezgodności mierzonych danych geoprzestrzennych, załączając algorytm postępowania oraz przykład liczbowy. W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych wyników i zaproponowano dalsze kierunki prac badawczych, obejmujące w szczególności odniesienie wyznaczonych granic kontrolnych do wymagań i specyfikacji, zawartych w obowiązujących przepisach prawa lotniczego, z uwagą, że są one adekwatne do wymagań i specyfikacji oraz celu zastosowania w transporcie morskim.
Język
en
Treść
This article is a continuation of the Authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information in the entire process of those data and information creation, collection, processing and publication. In its content a brief characteristic of geospatial data was placed and the necessity of their regular measurements was stressed. The general description of Shewhart control charts was presented and chart’s selection for the measured geospatial data used in civil aviation was made. Then the concept of selected Shewhart control chart’s utilization for diagnostics of measured geospatial data incompatibilities was developed, and operation algorithm as well as an example were attached. In the summary, references to the obtained results were made and further research directions were proposed, including, in particular, the reference of designated control limits to the requirements and specifications contained in the valid aeronautical law regulations, with a note that they are adequate to requirements and specifications as well as the purpose of use in maritime transport.
Inne
System-identifier
WUTc816ec6986894bda8ab838904b219073