Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia na obszarze podpoziomowego gromadzenia odpadów wydobywczych
PBN-AR
Instytucja
Główny Instytut Górnictwa
Książka
Tytuł książki
Hydrogeologia w praktyce praktyka w hydrogeologii
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-65503-11-4
Wydawca
Główny Instytut Górnictwa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia na obszarze podpoziomowego gromadzenia odpadów wydobywczych
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
219-229
Numer rozdziału
22
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,59
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
podatność wód podziemnych
zanieczyszczenia
górnictwo odkrywkowe
rekultywacja
odpady pogórnicze
en
groundwater vulnerability
pollution
open pit mining
reclamation
post-mining wastes
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przeprowadzono ocenę podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia na obszarze, gdzie odkrywkowe wyrobisko piasków podsadzkowych jest rekultywowane z wykorzystaniem skały płonnej z niemal wszystkich kopalń węgla kamiennego GZW. W analizie zastosowano parametryczny, rangowy system oceny, bazujący na siedmiu czynnikach, tj. miąższości odpadów pogórniczych w strefie aeracji, miąższości odpadów pogórniczych w trefie saturacji, wielkości zasilania przez opady atmosferyczne, morfologii terenu, stopniu zagęszczenia przypowierzchniowej warstwy odpadów, przepuszczalności odpadów pogórniczych w strefie aeracji oraz przepuszczalności odpadów w strefie saturacji. Mapy rozkładu poszczególnych czynników tworzone były z zastosowaniem metod numerycznych i systemów informacji geograficznych. Z uwagi na obecny stan zawodnienia odpadów wodami podziemnymi, cały obszar rekultywowanej odkrywki zaliczono do wysokiej klasy podatności, z podziałem na pięć stopni.
Język
en
Treść
Assessment of groundwater to pollution in areas where open pit is reclaimed using barren rocks form all coal mines in Upper Silesian Coal Basin was carried out. The analysis used parmetric, rating system of evaluation, based on seven factors: the thickness of mining wastes within the unsaturated zone, the thickness of mining wastes within the saturated zone, recharge, land morphology, compaction of the subsurface waste layers, filtration coefficient of mining wastes within unsaturated zone and filtration coefficient of the waste within saturation zone. Maps of individual factors distribution were created using numerical methods and geographic information systems. Because of the current state of the post-mining wastes water saturation, the entire area of reclaimed open pit was classified as high-class vulnerability, but divided into 5 degrees.
Inne
System-identifier
PX-5a2a6230d5de16d571447731