Subiektywna i obiektywna ocena korzyści z implantu ślimakowego u osób dorosłych z częściową głuchotą o początku prelingwalnym
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nowa Audiofonologia (3pkt w roku publikacji)
ISSN
2084-946X
EISSN
Wydawca
Instytut Narządów Zmysłów
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
31-42
Numer tomu
6
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
częściowa głuchota
implant ślimakowy
subiektywna ocena korzyści z implantu ślimakowego
obiektywna ocena korzyści z implantu ślimakowego
pozaaudiologiczna motywacja do implantu ślimakowego
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Wprowadzenie: Z dotychczasowych badań wynika, że nie ma związku między ocenami subiektywnymi a obiektywnym pomiarem korzyści z implantu ślimakowego (CI) u osób zaopatrzonych w ten typ protez słuchu, bądź, że jest on słaby. W pracy podjęto zagadnienie zależności między subiektywną oceną korzyści z implantu ślimakowego a obiektywną ich oceną dokonywaną w badaniach audiometrycznych i obserwacjach logopedycznych w szerszym kontekście, jaki tworzą: ocena psychologiczna dokonana w oparciu np. o pomiar kwestionariuszowy, jak i inne wybrane informacje, zawarte w dokumentacji medycznej, dotyczące pacjenta z CI, np. posiadane choroby somatyczne czy psychiczne. Materiał i metody: Do analizy jakościowej wybrano cztery przypadki kliniczne osób z częściową głuchotą o początku prelingwalnym według kryterium subiektywnej oceny korzyści z CI dokonanej za pomocą kwestionariusza NCIQ. Dwie osoby, które ogółem wysoko oceniały te korzyści oraz dwie osoby, które oceniały je jako bardzo niskie. W analizie jakościowej każdej z osób uwzględniono rezultaty wybranych badań audiometrycznych, informacje o ich funkcjonowaniu językowym i komunikacyjnym, a także psychologicznym, uwzględniając wyniki kwestionariuszy: SES, GHQ-28, Mini COPE. Wyniki: Okazało się, że oceny subiektywne i obiektywne, a także obserwacja logopedyczna i ocena psychologiczna, tworzą spójny obraz w przypadku dwóch osób, a w odniesieniu do kolejnych dwóch osób (w tym jednej oceniającej wysoko, a jednej nisko korzyści z CI) ocena subiektywna i obiektywna są w różnym stopniu rozbieżne. Rozbieżność tę można wyjaśnić m.in. uwarunkowaniami psychologicznymi, co starano się pokazać w omówieniu rezultatów każdej osoby. Wnioski: Klinicyści pracujący z osobami głuchymi i słabosłyszącymi, które otrzymały implant ślimakowy, powinni szczególnie wnikliwie analizować sytuacje rozbieżności oceny subiektywnej i obiektywnej korzyści z CI, poddając wieloaspektowej analizie jakościowej otrzymane rezultaty. Ważna rola przypada w niej konsultacji psychologicznej czy psychoterapeutycznej ze względu na znaczenie pozaudiologicznej motywacji do implantu ślimakowego i jej ewentualnych konsekwencji u osób już zaimplantowanych.
Inne
System-identifier
PX-5a96d4d8d5debc41d8f18cc7
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych