Ceramiczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe - otrzymywanie proszków YBa2Cu3O7-x metodami syntezy w fazie stałej i w plazmie
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1899-3230
EISSN
Wydawca
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
29
Strony od-do
48-60
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
nadprzewodnictwo, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, miedziany, YBa2Cu3O7-x, synteza w fazie stałej, synteza plazmowa
angielski
superconductivity, high temperature superconductors, cuprates, YBa2Cu3O7-x, solid state synthesis, plasma synthesis
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Streszczenia
Język
polski
Treść
Artykuł jest pracą przeglądową, stanowiąc kontynuację cyklu publikacji dotyczących ceramicznych nadprzewodników wysokotemperaturowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na nadprzewodnik z rodziny miedzianów – YBa2Cu3O7-x. Związek YBa2Cu3O7-xnazywany jest też YBCO lub Y-123 ze względu na skład stechiometryczny. Należy on do najważniejszych materiałów ceramicznych o właściwościach nadprzewodzących. W artykule przedstawiono różne techniki otrzymania YBa2Cu3O7-x. Szczególny nacisk położono na zobrazowanie metod syntezy w fazie stałej i w plazmie oraz na scharakteryzowanie ich zalet i wad.
Język
angielski
Treść
This paper is a review and continuation series of articles on ceramic high-temperature superconductors with particular attention to the superconductor family of cuprates – YBa2Cu3O7-x. The YBa2Cu3O7-x compound, called also YBCO or Y-123 on account of stoichiometric composition, is one of the most important superconducting materials. In this paper, different methods useful for obtain YBa2Cu3O7-x powder have been presented. Particular emphasis was placed on method of synthesis in solid state and plasma and characterize their merits and flaws.
Inne
System-identifier
PX-59f70c86d5def546d086be9a