Assessment of influence of Trichoderma sp. on the soil sanitary condition and the yield of napa cabbage/Ocena wpływu szczepów Trichoderma sp. na stan sanitarny gleby oraz plonowanie kapusty pekińskiej
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ogrodnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1642-686X
EISSN
Wydawca
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
197-204
Numer tomu
62
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
moulds
Trichoderma
compost
soil
cabbage
polski
grzyby
Trichoderma
kompost
gleba
kapusta
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
We conducted a two-year study to prove the antagonistic properties between three Trichoderma sp. strains entered into soil in compost carriers and plant pathogens of the Fusarium and Alternaria genera. Another aim of the study was to analyse the influence of these strains on the value of the biological fertility index (BIF) and the commercial yield of napa cabbage. Eleven combinations were used in the experiment, including a control variant, a variant with soil treated with a mineral fer-tiliser, one with manure and eight variants treated with tomato or onion waste composts. Some of them were inoculated with Trichoderma atroviride (T1) and/or T. harzianum (T2 and T3) isolates. Soil samples were collected at three terms of the in-vestigations and they were subject to microbiological (the total count of moulds, Trichoderma sp., Fusarium sp. and Alter-naria sp.) and enzymatic analyses (dehydrogenase and catalase activity). After harvesting the dry and fresh weight of napa cabbage leaves was measured. The total count of moulds and the commercial yield of napa cabbage were most strongly modified in the variant with the tomato waste compost inoculated with the T1 strain. The variants with the onion waste composts caused the greatest increase in the biological fertility index (BIF). The research showed that the phytosanitary properties of Trichoderma sp. resulted from the specificity of the species. The smallest count of Fusarium sp. was observed in the soil treated with the onion waste compost inoculated with the T1 strain. The smallest count of Alternaria sp. was not-ed after treatment with the tomato waste compost, which was simultaneously inoculated with two isolates, i.e. T1 and T2. Apart from that, the research proved that both types of composts were good carriers for Trichoderma sp. isolates. The to-mato waste composts caused more intense proliferation of Trichoderma sp. in soil.
Język
polski
Treść
Przeprowadzono dwuletnie badania, których celem było wykazanie właściwości antagonistycznych trzech szczepów Trichoderma sp. wprowadzonych do gleby na nośnikach w postaci kompostów, w stosunku do patogenów roślinnych z rodzaju Fusarium i Alternaria. Ponadto celem badań była analiza wpływu wyżej wymienionych szczepów na wartość wskaźnika żyzno-ści gleby (BIF) oraz plon handlowy kapusty pekińskiej. W doświadczeniu zastosowano jedenaście kombinacji, na które składał się obiekt kontrolny, gleba nawożona mineralnie, obornikiem oraz osiem obiektów, do których wprowadzono komposty wytworzone z odpadów pomidorowych lub cebulowych. Część z nich zainokulowano izolatami Trichoderma atroviride (T1) i/lub T. harzianum (T2 i T3). W trzech terminach badań pobierano próbki gleby, a następnie poddano je analizom mikrobiologicznym (ogólna liczba grzybów pleśniowych, Trichoderma sp., Fusarium sp., Alternaria sp.) oraz enzymatycznym (aktywność dehydrogenaz oraz katalazy). Ponadto po zbiorach roślin określono suchą i świeżą masę liści kapusty pekińskiej. Ogólna liczba grzybów pleśniowych oraz plon handlowy roślin w największym stopniu modyfikowane były w obiekcie z dodatkiem kompostu pomidorowego, zainokulowanego szczepem T1. Do wzrostu wartości biologicznego wskaźnika żyzności gleby (BIF) w największym stopniu przyczyniły się warianty z dodatkiem kompostów cebulowych. Stwierdzono, że właściwości fitosanitarne Trichoderma sp. wynikały ze specyfiki gatunku i tak najniższą liczebność Fusarium sp. w glebie zaobserwowano po zastosowaniu szczepu T1 wprowadzonego na nośniku w postaci kompostu cebulowego, natomiast Alternaria sp. po wprowadzeniu do gleby kompostu pomidorowego, zainokulowanego jednocześnie dwoma izolatami T1 i T2. Ponadto wykazano, że obydwa rodzaje zastosowanych kompostów okazały się dobrym nośnikiem dla izolatów Trichoderma sp.. Silniejsze namnażanie się Trichoderma sp. w glebie spowodowane było jednakże dodatkiem kompostów wytworzonym z odpadów pomidorowych.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-59e89916d5de83ada366eaa5