Geothermal utilization potential in Poland – the town of Poddębice. Part 1.Selected reservoir and exploitation aspects of current and further geothermal district heating and other uses' development in Poddębice
PBN-AR
Instytucja
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój (6pkt w roku publikacji)
ISSN
0304-520X
EISSN
Wydawca
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
3-21
Numer tomu
259
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,61
Słowa kluczowe
en
Geothermal energy
reservoir parameters
exploitation
production simulation
district heating
Poddębice
Poland
EEA
NFM funds
pl
Energia geotermalna
parametry złożowe
eksploatacja
symulacja produkcji
ciepłownictwo sieciowe
Poddębice
fundusze EOG
NMF
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł przedstawia główne parametry złożowe i wybrane zagadnienia związane ze stabilnym wydobywaniem wody geotermalnej dla potrzeb systemu ciepłowniczego w Poddębicach – obecnie pracującego i rozbudowanego (jak jest planowane). Prezentowany materiał został opracowany jako część wstępnego studium możliwości w ramach Projektu EOG „Potencjał dla rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – Poddębice”. Wymienione miasto posiada zarówno perspektywiczne zasoby, jak i znaczące plany rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie i w szerokim zakresie innych zastosowań. Wykorzystanie zasobów geotermalnych przyczynia się do rozwoju niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia oraz do rozwoju nowoczesnej lokalnej działalności gospodarczej. Poddębice są dobrym przykładem dla innych miejscowości w Polsce, które posiadają zasoby geotermalne. Artykuł przedstawia wybrane analizy, wyniki oraz rekomendacje, które są efektem wspólnych prac zaangażowanych w projekt partnerów z Islandii i Polski. Aspekty energetyczne przedstawiono w Części 2. artykułu, która jest kontynuacją prezentowanego tutaj materiału.
Język
en
Treść
The paper presents main reservoir parameters, and selected aspects of stable geothermal water production for the needs of current and future district heating and other uses in Poddębice, Poland. These topics, as a part of pre-feasibility study, were elaborated in the framework of the EEA Project “Geothermal utilization potential in Poland – the town of Poddębice”. That town has both prospective resources and ambitious plans of further geothermal uses’ deployment for space heating and for wide range of other applications. They will contribute to low-emission heating, improvement the leaving conditions and modern local economy. Poddębice create a good study case for other localities in Poland that have geothermal resources. The paper gives in insight into the analyses, outcomes and recommendations that resulted from common works on Icelandic and Polish partners involved in the Project. Energetic aspects are presented in Part 2. of this paper, which is a continuation of the material presented here.
Cechy publikacji
Geologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Geology
Mining and geoengineering
discipline:Ekologia
discipline:Energetyka
discipline:Geologia
discipline:Inżynieria środowiska
discipline:Ecology
discipline:Energetics
discipline:Geology
discipline:Environmental engineering
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:824932