Dobrostan zwierzat w nowoczesnej produckji
PBN-AR
Instytucja
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Hodowlany (6pkt w roku publikacji)
ISSN
0137-4214
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Zootechniczne
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
5
Strony od-do
3-7
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.45
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
PL
dobrostan zwierząt, nowoczesna produkcja
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Dzisiaj uważa się, że dyrektywa 98/58 EC [3] zaoferowała stosunkowo małą ochronę zwierząt. Obecnie tylko około 65% zwierząt utrzymywanych w UE jest chronionych pra - wem. Ochrony takiej brak jednak dla pozostałych 35%, czyli 300 milionów zwierząt. Są pośród nich: pstrąg hodowlany, łosoś, króliki, kaczki, indyki, bydło, owce i zwierzęta domo - we. Połączona deklaracja w sprawie dobrostanu zwierząt z 2014 roku ministrów rolnictwa Danii, Niemiec i Holandii wzywa Komisję Europejską do zaproponowania zaktualizo - wanego i kompleksowego podejścia, które wypełni tę gatun - kową lukę. Jednak przyszłe regulacje to nie tylko dedykowa - Fot. 2. Certyfikowane warunki chowu królików (0,5 mln szt./rok) dla sie - ci Kaufland (mat. Kaufland) Fot. 3. Ekologiczny chów królików w ZD IZ-PIB Chorzelów (fot. J. Walczak) przegląd hodowlany nr 5/2017 7 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w produkcji mleka na przykładzie doświadczeń PR-H „GAŁOPOL”* Marian Pankowski Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „GAŁOPOL” Sp. z o.o. w Gałowie Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „GAŁOPOL” Spółka z o.o. w Gałowie należy do grupy spółek strategicznych, w któ - rych 100% udziałów należy do Skarbu Państwa. Od 1. wrze - śnia 2017 roku Spółka „GAŁOPOL” znajduje się w strukturze organizacyjnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Działalność Spółki to przede wszystkim produkcja rolno-na - sienna, chów i hodowla bydła mlecznego i mięsnego, hodowla koni, a także działalność usługowo-turystyczna oraz szkole - niowa. Spółka „GAŁOPOL” gospodaruje na 3163,6 ha użyt - ków rolnych o wskaźniku bonitacji 1,10. Hodowla bydła mlecznego prowadzona jest w stadzie li - czącym ponad 2100 zwierząt rasy polskiej holsztyńsko-fryzyj - skiej odmiany czarno-białej. Struktura stada przedstawia się następująco: 857 krów, 289 jałówek cielnych, 709 sztuk mło - dzieży hodowlanej żeńskiej oraz 281 sztuk młodego bydła opasowego. W PR-H „GAŁOPOL” od lat stawia się na nowoczesne technologie, w codziennej pracy wykorzystuje się aktualne osiągnięcia nauki i techniki w produkcji mleka i hodowli bydła mlecznego. Podstawą uzyskiwanych efektów hodowlanych i produkcyjnych jest praca hodowlana. Realizowany jest pro - gram hodowlany, którego głównym elementem jest doskona - lenie cech populacji bydła rasy PHF, a także postęp genetycz - ny w zakresie poprawy cech funkcjonalnych (pokrój, nogi, wymię) oraz produkcyjnych (wydajność oraz skład jakościowy mleka – poziom białka). Nieodłącznym elementem funkcjonowania Spółki jest upo - wszechnianie zdobytych doświadczeń i osiągnięć w hodowli zwierząt. Każdego roku Spółka „GAŁOPOL” sprzedaje mate - riał hodowlany do hodowli terenowej (w 2016 roku sprzedano 81 krów pierwiastek oraz 8 buhajków hodowlanych), a także współpracuje z krajowymi firmami inseminacyjnymi (utrzyma - nie matek buhajów oraz sprzedaż uzyskanego od niej potom - stwa – buhajków hodowlanych). Również na polu wystaw zwierząt hodowlanych Spółka rokrocznie osiąga liczne sukce - sy, żeby wspomnieć tylko te z bieżącego roku: czempion wśród krów w I laktacji na XXVIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu (fot. 1), czy też tytuły zdobyte na XXIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielin - ku – czempion w grupie „Jałowice w II kategorii wiekowej” (fot. 2), czempion w grupie „Jałowice w V kategorii wiekowej”, czempion w grupie „Krowy pierwiastki młodsze”, wiceczem - pion w grupie „Krowy w III laktacji i starsze”. Od wielu lat stado bydła mlecznego należące do PR-H „GAŁOPOL” doskonalone jest z wykorzystaniem najnowocze - śniejszych technik hodowlanych, tj. selekcji genomowej; w la - tach 2016-2017 ocenie tej poddano 232 zwierzęta. Ocena prowadzona jest zarówno w oparciu o polski indeks selekcyj - ny przez Instytut Zootechniki PIB, jak i na podstawie wyceny międzynarodowej prowadzonej przez Holstein Association USA (najwyższy uzyskany indeks gPF w wycenie 08/2017 to 138, a gTPI uzyskany w 2017 roku to 2571). Uzyskane wyniki przeprowadzonej wyceny genomowej wykorzystywane są w rozrodzie zwierząt, zarówno w – będą - cym standardowym postępowaniem – doborze par do koja - rzeń, jak i w przeprowadzanym kilka razy do roku pozyskiwa - ne do gatunków dyrektywy. Równie ważnym i często podno - szonym problemem jest eliminacja leków przeciwbakteryj - nych. Inną kwestią jest zakazany już w wielu krajach UE chów zwierząt futerkowych. Obok raportu EFSA zwierzęta te są przedmiotem zaleceń Rady Europy, a także wielu petycji do Parlamentu Europejskiego. W końcu pozostaje jeden z najbardziej pilnych problemów nie tylko dla zwierząt, lecz dla samych hodowców, badaczy, ale i jednostek certyfikujących oraz handlu. Jest to kwestia opraco - wania i przyjęcia jednorodnego sposobu czy metody oceny po - ziomu dobrostanu. W tym względzie panuje pełna zgodność, że powinien on być wykonywany z punktu widzenia samego zwierzęcia i nie może mieć charakteru naukowych analiz.
Cechy publikacji
Oryginalny-artykuł-naukowy
Inne
System-identifier
7479