Odporność nośników tlenu na ścieranie w procesie spalania paliw w tlenkowych pętlach chemicznych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej (4pkt w roku publikacji)
ISSN
0013-7294
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
9
Strony od-do
584--589
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Słowa kluczowe
polski
spalanie paliw
pętle chemiczne
odporność nośników tlenu na ścieranie
angielski
fuel combustion
chemical looping combustion
attrition resistance of oxygen carriers
Streszczenia
Język
polski
Treść
Jedną z możliwych metod ograniczenia emisji dwutlenku węgla jest spalanie paliw kopalnych w tzw. pętli chemicznej (Chemical Looping Combustion – CLC). Jest to proces spalania paliw stałych i gazowych, który charakteryzuje się brakiem bezpośredniego kontaktu paliwa z powietrzem. Nową i unikalną cechą spalania w pętli tlenkowej jest to, że tlen do spalania paliwa jest dostarczany za pomocą stałych nośników tlenu (oxygen carriers). Pomiar ścieralności w praktyce prowadzony jest głównie za pomocą dwóch metod, metody standardowej opisanej w normie ASTM D 5757 oraz metody opracowanej przez Particulate Solid Research, Inc. (PSRI), tzw. metoda jet-cup. Opracowane w Instytucie Energetyki stanowisko do badania ścieralności (zgłoszenie patentowe nr P-419807) ma na celu określenie wpływu oddziaływań mechanicznych i temperatury na odporność na ścieranie materiałów sypkich stosowanych w układach fluidalnych. Stanowisko bardzo dobrze symuluje warunki panujące w rzeczywistych instalacjach fluidalnych i może dodatkowo służyć do badania procesów termicznych, takich jak spalanie lub zgazowanie.
Język
angielski
Treść
One of the available methods to reduce CO2 emission is combustion of fossile fuels in the process of the so-called Chemical Looping Combustion (CLC). It is the process that consists in combustion of solid and gaseous fuels with no direct contact of these fuels with air. A new and unique feature of the CLC process is the fact that the oxygen needed for combustion is delivered with the help of solid oxygen carriers. Carriers attrition measurement is practially carried on with the use of two methods – a typical one described in ASTM D 5757 Standard and the one developed by Particulate Solid Research, Inc. (PSRI) called the jet-cup method. The elaborated in Instytut Energetyki (patent application nr P-419807) testing stand aims to determine the impact of mechanical and temperature influences on attrition resistance of oxygen carriers applied in fluidized bed systems. The stand fully simulates conditions occurring in real fluidized bed systems and may additionally serve to investigate thermal processes such as combustion or gasification.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5a5f688ad5defe92510c38fc