Czy istnieje zależny od ostrej hiperglikemii wpływ kontroli hemostazy na śmiertelność pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonym interwencyjnie powikłanym zaburzeniami przepływu wieńcowego?
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Postępy Nauk Medycznych (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0860-6196
EISSN
1731-2469
Wydawca
Wydawnictwo Medyczne Borgis
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
71-76
Numer tomu
30
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,71
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
ang
acute hyperglycemia
no-reflow syndrome
acute coronary syndrome
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
polski
Treść
Wstęp. Hiperglikemia jest czynnikiem działającym prozakrzepowo. Zaburza ona równowagę pomiędzy procesami fibrynolitycznymi a kaskadą krzepnięcia, uczestnicząc w patogenezie trombofilii cukrzycowej. Cel pracy. Celem pracy było odpowiedzenie na pytanie, czy istnieje zależny od ostrej hiperglikemii wpływ wybranych laboratoryjnych parametrów kontroli hemostazy na śmiertelność pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonym interwencyjnie powikłanym zaburzeniami przepływu w zakresie krążenia wieńcowego. Materiał i metody. Wyselekcjonowano 90 pacjentów hospitalizowanych w latach 2000-2006 z powodu ostrego zespołu wieńcowego leczonego interwencyjnie, które to leczenie zostało powikłane wystąpieniem zaburzeń przepływu w zakresie krążenia wieńcowego. U pacjentów uzyskano pełną charakterystykę kliniczną oraz 10-letni follow-up. Wśród oznaczanych parametrów laboratoryjnych za mające istotny wpływ na procesy zakrzepowe oraz w kontroli hemostazy uznano: płytki krwi, fibrynogen, APTT, czas protrombinowy, INR, aktywność protrombiny, a także białe krwinki, stężenie kreatyniny oraz profil lipidowy pacjentów, które zostały oznaczone w próbce krwi pobranej przy przyjęciu do szpitala, jeszcze przed podaniem leków. Wyniki. Pacjentów podzielono względem glikemii oznaczonej przy przyjęciu równej 172 mg/dl, która odpowiadała granicy górnego kwartyla. Grupa 1: pacjenci z glikemią poniżej 172 mg/dl (n = 68), grupa 2: pacjenci z glikemią wyższą i równą 172 mg/dl (n = 22). Wykazano, że istotnymi pod względem statystycznym predyktorami zgonu w obserwacji wewnątrzszpitalnej są: stężenie kreatyniny, cholesterolu HDL oraz triglicerydów, a także czas protrombinowy, INR oraz aktywność protrombiny. Natomiast predyktorami zgonu w obserwacji długoterminowej są: INR, aktywność protrombiny, stężenia cholesterolu HDL oraz triglicerydów. W modelu proporcjonalnego hazardu Coxa wykazano, że istotny wpływ na wystąpienie zgonu w obserwacji długoterminowej ma stężenie płytek krwi. Wnioski. Czynnikami mogącymi mieć znaczenie w predykcji zgonu w obserwacji wewnątrzszpitalnej i długoterminowej wśród pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonym interwencyjnie są: czas protrombinowy, INR, aktywność protrombiny, a także stężenie kreatyniny, cholesterolu HDL oraz triglicerydów. Wydaje się, że wpływ ten jest jednak niezależny od ostrej hiperglikemii.
Cechy publikacji
Original
Inne
System-identifier
PX-5a857813d5de81a432d1eec1