The effects nano-silver on contamination of spring barley 'Eunova' in vitro
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-1284
EISSN
2300-5378
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
69-76
Numer tomu
338(44)4
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
contamination
Hordeum vulgare
silver nanoparticle
tissue culture
polski
cząsteczki nanosrebra
Hordeum vulgare
kultury tkankowe
zakażenia
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
angielski
Treść
One of the available methods to control in vitro contaminations is nano-silver. Nanosilveris a non-toxic material which shows high capabilities in eliminating microorganisms, e.g.,bacteria, viruses or fungus. The aim of the current study was to evaluate the potential of nano--silver particles on decontamination, growth parameters (plant length, root length) and leavescolour of spring barley ‘Eunova’ in in vitro culture. Plant material consisted of embryos of barleywhich were placed on MS medium supplemented with 4.0 and 6.0 0 mg · dm–3 of nano-silver or submerged in 50 or 100 0 mg · dm–3 of nano-silver for 2 or 4 h. The control consisted of embryostreated with 70% alcohol. After 28 days it was observed, that both of the disinfection methods,operating time as well as concentrations of nano-silver, had an influence on a number ofcontaminations, shoot and root length and colour of the barley leaves. The smallest efficiency(100% contaminations) was found after embryos submerged in 50 mg dm-3 of nano-silverfor 2 h. On the other hand, the best disinfection efficiency (0% infection) was obtained when4.0 0 mg · dm–3 nano-silver was added to MS medium. Barley embryos soaked in 100 mg · dm–3in nano-silver solution and grown on MS media with addition of nano-silver independent of theirconcentration showed similar disinfection effectiveness.
Język
polski
Treść
Jedną z nowych metod dezynfekcji materiału roślinnego w kulturach in vitro jest zastosowanie noanosrebra. Związek ten nie wykazuje toksycznego działania na roślinę, natomiast cechuje się wysoką skutecznością w eliminowaniu zakażeń bakteryjnych, wirusowych czy grzybowych. W pracy zbadano wpływ różnych stężeń i sposobów aplikacji nanosrebra na skuteczność dezynfekcji, cechy morfologiczne (wysokość i długość korzeni) oraz barwę liści jęczmienia jarego ‘Eunova’ w kulturach in vitro. Materiałem wyjściowym doświadczenia były zarodki jęczmienia, które wykładano na pożywkę MS uzupełnioną 4.0 i 6.0 mg · dm–3 nanosrebra oraz zarodki moczone wcześniej w roztworze nanosrebra 50 i 100 mg · dm–3 w czasie 2 i 4 h. Zarodki jęczmienia moczone 70-procentowym alkoholem etylowym stanowiły próbę kontrolną. Po 28 dniach doświadczenia zaobserwowano, że zarówno sposób dezynfekcji, jak i czas działania oraz stężenie roztworu nanosrebra miały wpływ na liczbę zakażeń, długość pędu i korzeni oraz barwę liści siewek jęczmienia. Najmniej skuteczne (100% zakażeń) okazało się moczenie zarodków w 50 mg · dm–3 roztworu nanosrebra przez 2 h. Natomiast najlepszą skuteczność dezynfekcji (brak zakażeń) uzyskano po dodaniu do pożywki MS 4.0 mg · dm–3 nanosrebra. Podobną skuteczność dezynfekcji uzyskano, mocząc zarodki w 100 mg · dm-3 roztworu nanosrebra oraz wykładając zarodki na pożywkę MS uzupełnioną nanosrebrem, niezależnie od jego stężenia.
Inne
System-identifier
PANEL-1002024
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych