Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
Ekonomiczne i techniczne instrumenty wspierające funkcjonowania przedsiębiorstw
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-945189-5-0
Wydawca
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
117-143
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
spółdzielnia socjalna, przedsiębiorczość społeczna, ekonomia społeczna
en
social cooperatives, social enterprise, social economics
Streszczenia
Język
pl
Treść
Niniejszy artykuł porusza problematykę kondycji ekonomicznej spółdzielni socjalnych w Polsce. Celem artykułu było rozważenie, czy kondycja ekonomiczna polskich spółdzielni socjalnych pozwala im na pełnienie ich funkcji w gospodarce rynkowej. Realizację tego celu przeprowadzono na podstawie analizy danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Ministerstwa Rodzina, Pracy i Polityki Społecznej oraz autorskich spostrzeżeń. Rozważaniom w artykule towarzyszy weryfikacja hipotezy głoszącej, że kondycja ekonomiczna polskich spółdzielni socjalnych pozwala im na pełnienie ich funkcji w gospodarce rynkowej. W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że tak sformułowana hipoteza została sfalsyfikowana. Tym samym, kondycja ekonomiczna polskich spółdzielni socjalnych została określona jako niezadowalająca.
Język
en
Treść
This article consider the issue of the economic condition of social cooperatives in Poland. The aim of the article is to consider the economic condition of Polish social cooperatives allows them to fulfil their function in a free market economy. Achieving this goal is based on the analysis of the data of the National Association of Auditing Social Cooperatives, the Ministry of Family, Labour and Social Policy and the author's observations. Considerations in the article are connected by verification of the hypothesis that the economic condition of Polish social cooperatives allows them to fulfil their function in a market economy. In the light of the study it can be said that the hypothesis is falsified. Thus, the economic condition of Polish social cooperatives was described as unsatisfactory.
Inne
System-identifier
WUT1c5ed2e5ac874a158ee96ece5baa1d16