Wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
Nieruchomość w przestrzeni 3
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-665872-05-0
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
337-350
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,65
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
plan miejscowy
wartość nieruchomości
planowanie przestrzenne
angielski
zoning
real estate value
spatial planning
Streszczenia
Język
polski
Treść
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym, w którym wskazuje się możliwe sposoby zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni. W artykule omówiono teoretyczne aspekty wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości oraz skutki finansowe, jakie wiążą się ze zmianą przeznaczeniu w wyniku uchwalenia bądź zmiany planu miejscowego. Rozważania teoretyczne poparto badaniami przeprowadzonymi na obszarze gminy Bolesławiec w województwie dolnośląskim. Analizie poddano zarówno obowiązujący, jak również już nieaktualny plan miejscowy obejmujący obszar obrębu Suszki, dzięki czemu określono zmiany przeznaczenia poszczególnych terenów. Przeanalizowano również dane transakcyjne, co pozwoliło na określenie wielkości zmian wywołanych zmianą zapisów w planach miejscowych.
Język
angielski
Treść
Zoning is a planning document which indicates possible ways of managing and using the particular area. This article presents theoretical aspects of zoning arrangements' impact on real estate's value, as well as financial effects connected with predestination changes resulting from establishing or alternating the zoning plan. The theoretical considerations have been supported with research conducted in Bolesławiec commune in Dolnośląskie voivodship. The current and past, not applicable zoning for Suszka has been analysed, which has allowed to determine the changes in predestination of particular areas. The transaction data has been also analysed, which helped to determine the size of changes resulting from alternation of regulations in zoning plans.
Inne
System-identifier
PX-59fc5d17d5de19475054b355