Wartość przyrodniczo-historyczna osobliwości dendrologicznych Bolkowa na Dolnym Śląsku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nauka Przyroda Technologie (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1897-7820
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
Numer tomu
11
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
dendrologia
pomnik przyrody
ochrona drzew
zieleń historyczna
angielski
dendrology
natural monument
tree conservation
historical greenery
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Wstęp. Brak wyczerpujących danych o stanie jakościowym i liczbowym drzew na terenach histo-rycznych małych miejscowości jest przyczyną pozbawienia ich należytej ochrony. Celem pracy była identyfikacja cennych drzew obcego pochodzenia na terenie miasta Bolkowa na potrzeby ochrony i zachowania zasobów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Materiał i metody. Granicą opracowania objęto historyczną część miasta Bolkowa, wyznaczoną na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych. Badania wykonano w 2016 roku, inwentary-zując drzewa obcego pochodzenia. Na podstawie analizy materiałów archiwalnych, pomiarów obwodów pni, wykazu form ochrony przyrody, udostępnionego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na Dolnym Śląsku, oraz stanu fitosanitarnego oceniono możliwość objęcia ochroną pomnikową drzew uznanych za wyjątkowo rzadkie i cenne. Wyniki. Na terenie Bolkowa odnotowano 21 drzew uznanych za osobliwe, reprezentujących 14 taksonów. Najwięcej drzew związanych było z dawnym ogrodem przy nieistniejącej już szkole wyższej dla chłopców i dziewcząt powstałej w 1886 roku. Odnotowane drzewa towarzyszą głów-nie obiektom pełniącym funkcje odmienne niż historyczne. Wśród zinwentaryzowanych takso-nów znalazły się głównie drzewa, których parametry były zbliżone do minimalnych obwodów drzew uznanych za pomniki przyrody na Dolnym Śląsku. Na terenie miasta stwierdzono obecność wyjątkowo rzadkich taksonów, do których należą m.in.: kasztanowiec pospolity (Aesculus hippo-castanum L.) odmiany ‘Laciniata’, jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.) odmiany ‘Pendula Wentworthii’ oraz sosna żółta odmiany skalnej (Pinus ponderosa P. Lawson & C. Lawson var. scopulorum Engelm.). Wnioski. Brak pomników przyrody nie jest jednoznaczny z brakiem cennych drzew na terenach małych miejscowości. Przykład Bolkowa wskazuje na występowanie najcenniejszych taksonów poza parkami i skwerami, głównie na terenach zieleni towarzyszącej, o utraconych funkcjach historycznych, należących niegdyś do kościoła. Wykonane badania jakościowe prowadzą do przybliżenia historii kształtowania zieleni i ogrodnictwa małych miejscowości Dolnego Śląska oraz ochrony cennych okazów drzew.
Język
angielski
Treść
Background. Greenery resources in small towns are not protected adequately due to insufficient data on their quality and quantity. The aim of the study was to identify valuable foreign tree spe-cies in the town of Bolków to protect the natural and cultural heritage. Material and methods. The study area was the historical part of the town of Bolków, which was identified upon available archival materials. In 2016 trees of foreign origin were inventoried in that area. The analysis of historical materials, measurements of the trunk perimeter, the list of forms of nature conservation provided by the Regional Directorate for Environmental Protection in Lower Silesia and assessment of the health status were used as the criteria taken into considera-tion to assess the possibility of legal protection of rare and valuable trees, which could receive the status of natural monuments. Results. 21 rare trees of 14 taxa were identified in Bolków. Most of the trees were found in the garden of former coeducational college established in 1886. All the trees are mostly located near non-historical objects. The trunk perimeter of most of the trees met the minimum limit for natural monuments in Lower Silesia. The following rare taxa were identified: horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) ‘Laciniata’, European ash (Fraxinus excelsior L.) ‘Pendula Wentworthii’ and Rocky Mountain ponderosa pine (Pinus ponderosa P. Lawson & C. Lawson var. scopulorum Engelm.). Conclusions. The lack of natural monuments should not be interpreted as the lack of valuable trees in small towns. The case study of Bolków shows that valuable tree taxa do not usually grow in parks or squares. The qualitative research presented the history of greenery and horticulture of small towns in Lower Silesia.
Inne
System-identifier
PX-5a60adb0d5de7692d1e4fcbc
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych