Charakterystyka dopływu ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości turystycznej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Inżynieria Ekologiczna (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-139X
EISSN
2392-0629
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej (PTIE)
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
53-60
Numer tomu
19
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
ścieki
ilość ścieków
nierównomierność dopływu
angielski
wastewater
volume of wastewater
irregularity of wastewater inflow
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące ilości ścieków dopływających siecią kanalizacyjną oraz ilości ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Sławie. Obserwacje obiektu prowadzono w okresie styczeń 2013 – wrzesień 2017. W okresie tym ocenie poddano wielkości dobowych dopływów ścieków do oczyszczalni ze skanalizowanych obszarów gminy Sława oraz sumy miesięczne ilości ścieków dowożonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym. Ilość ścieków poddawanych oczyszczeniu porównano z wartością projektową. Średni pomierzony dopływ ścieków w okresie badawczym kształtował się na poziomie 1971,1 m3·d-1 i stanowił ok. 66% projektowanego przepływu ścieków dla oczyszczalni. Dodatkowo w pracy określono procentowy udział ilości ścieków dowożonych poddawanych oczyszczeniu w stosunku do całkowitej ilości ścieków. W pracy zwrócono uwagę na sezonowe zmiany związane z ilością ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym wynikające z turystycznego charakteru regionu. Sezonowe zmiany wpływają na zwiększenie procentowego udziału ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych w stosunku do ilości ścieków dopływających siecią kanalizacyjną. W miesiącach letnich (lipiec, sierpień) w analizowanym okresie badawczym udział ten wynosił od 17,1 do 19,9%. Znaczące udziały ścieków dowożonych w miesiącach letnich w stosunku do ilości ścieków dopływających siecią kanalizacyjną mogą przyczynić się do zaburzeń procesów technologicznych oraz wpłynąć na sprawność oczyszczania.
Język
angielski
Treść
The paper presents the results of the research concerning the amount of wastewater influent to the wastewater treatment plant in Sława through sewerage system as well as the amount of wastewater delivered by the sanitation fleet. The research was conducted between January 2013 – Septemper 2017. In this period, the daily wastewater inflow to the wastewater treatment plant and monthly sums of wastewater delivered by the sanitation fleet were evaluated. The average volume of the treated sewage was compared to the designed value. The average measured wastewater inflow in the research period was 1971.1 m3·d-1 and constituted about 66% of the designed inflow to the wastewater treatment plant. Additionally, the percentage share of wastewater delivered by sanitation fleet was estimated in comparison to total amount of treated wastewater. The seasonal changes concerning the quantity of wastewater delivered be the sanitation fleet, resulting from the touristic characteristic of region was taken into account. The seasonal variation had an influence on increasing the percentage of wastewater from septic tanks, cesspools compared to wastewater from sewerage system. In the summer months (July, August), in the analysed period, the percentage share was from 17.1% to 19.9%. Significantly, the shares of the delivered wastewater by sanitation fleet in the summer period, compared to wastewater amount from the sewerage system, could cause technological problems as well as influence the treatment efficiency.
Inne
System-identifier
PX-5a7060c4d5de13cc3c9aa1bb
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych