Analiza wskaźników rozrodu oraz zmian masy ciała w okresie rykowiska u jeleni szlachetnych (Cervus elaphus) utrzymywanych w warunkach fermowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania 2017
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-945311-2-6
Wydawca
Idea Knowledge Future
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Analiza wskaźników rozrodu oraz zmian masy ciała w okresie rykowiska u jeleni szlachetnych (Cervus elaphus) utrzymywanych w warunkach fermowych
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
365-375
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,61
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
jeleń szlachetny
rykowisko
rozród
masa ciała
łacina
Cervus elaphus
angielski
red deer
rut
reprodution
body weight
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The aim of the study was to analyze the rates of reproduction and changes in body weight of deer (Cervus elaphus) during the rut. The study was conducted in 2010 on the Bomafar farm, in Dąbrówka, in Lubuskie province. The study included 6 herds with a total of 250 deer hinds and 195 calves. Harem mating system was used. In one of the analyzed herds two bulls were used for mating. Data on age and body weight of females in the 16-26.08.2010 and 17.11-1.12.2010 periods of time were collected. In the same periods of time counting and weighing of calves was carried out. The greatest weight of females was found in a herd in which there were the oldest hinds (p≤0.05). Relative gains reached the highest values (p≤0.01) in herd of two-year old hinds, due to an incomplete somatic growth. The highest fawning rates characterized hinds in 6th, 11th and 12th years, respectively. It was found that male calves achieve higher body weight in mid-August and before weaning, compared with female calves. Sex ratio of emerging deer was close to 1: 1.
Język
polski
Treść
Celem pracy była analiza wskaźników rozrodu oraz zmian masy ciała jeleni (Cervus elaphus) w czasie rykowiska. Badania zostały przeprowadzone w 2010 r. na fermie Bomafar, w miejscowości Dąbrówka w województwie lubuskim. Badaniem objęto 6 stad jeleni liczących łącznie 250 łań oraz 195 cieląt. Na fermie stosowano haremowy system krycia. W jednym z analizowanych stad do krycia przeznaczono dwa byki. Zebrano dane dotyczące wieku i masy ciała samic w dniach 16-26.08.2010 oraz 17.11-1.12.2010 roku. W analogicznych okresach czasu przeprowadzono liczenie oraz ważenie cieląt. Największą masę ciała samic stwierdzono w stadzie, w którym znajdowały się najstarsze łanie (p≤0,05). Przyrosty względne z kolei były największe (p≤0,01) w stadzie łań dwuletnich, ze względu na niepełny jeszcze rozwój somatyczny. Najwyższymi wskaźnikami wycieleń charakteryzowały się łanie 6-letnie oraz 11- i 12-letnie. Stwierdzono, że byczki osiągały większą masę ciała w połowie sierpnia oraz przed odłączeniem od matek, w porównaniu z łaniami. Stosunek płci rodzących się jeleni był bliski 1:1.
Inne
System-identifier
PX-5a6f20c6d5de8f0630d212bb