Recykling materiałów kompozytowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Rozwój tworzyw inżynierskich i nauk o materiałach [Dokument elektroniczny]
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-65598-96-7
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Recykling materiałów kompozytowych
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
30--44
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.07
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
recycling
composite materials
recycling of composite materials
PL
kompozyty
recykling
recykling kompozytów
Streszczenia
Język
EN
Treść
Existing environmental regulations place manufacturers of all engineering materials under obligation to design and produce materials in such a way allowing future recycling. At present, majority of materials, such as metals, alloys, plastics, glass, etc. fulfil this requirement hence recycling processes allow to return them to a circulation. Composite materials are group of materials for which recycling processes are not well developed. It is a result of the relatively short presence time of such materials on the market as well as their complicated structure. Therefore, recycling of composite materials is poorly known or too expensive comparing to the scrap disposal price. However, in future, the disposal of composite material scrap is expected to be forbidden thus researches related to this topic are necessary now. In the present work, the recovery and recycling processes of the most popular composite materials on the market such as thermosetting, metallic and multi-component are reviewed. Advantages and disadvantages of mechanical, chemical and thermal processes are indicated. Additionally, the application feasibility of the processes mentioned above for selected composite materials are evaluated.
Język
PL
Treść
Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska nakładają na producentów wszelkich materiałów inżynierskich obowiązek takiego ich projektowania i wytwarzania, aby mogły być poddane procesom recyklingu. Obecnie większość materiałów, takich jak metale, stopy metali, tworzywa sztuczne, szkło i in., spełnia te wymagania, dzięki czemu procesy odzysku i recyklingu pozwalają na ich powrót do obiegu. Szczególną grupę materiałów inżynierskich stanowią kompozyty, których recykling nie został wystarczająco opracowany. Wynika to głównie, z ich krótkiego czasu stosowania oraz skomplikowanej struktury, przez co procesy odzysku i recyklingu są mało poznane lub okazują się zbyt kosztowne w porównaniu do składowania odpadów kompozytowych. Należy się jednak spodziewać, iż w przyszłości składowanie tego typu materiałów będzie zabronione, a badania nad ich recyklingiem konieczne są już dziś. W niniejszej pracy dokonano przeglądu metod związanych z odzyskiem i recyklingiem najbardziej popularnych na rynku kompozytów termoutwardzalnych, metalicznych i wieloskładnikowych. Wskazano zalety i wady recyklingu mechanicznego, chemicznego i termicznego oraz dokonano oceny możliwości zastosowania wyżej wymienionych metod do wybranych rodzajów kompozytów.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:108638