Wpływ grubości materiału wsadowego i schematu gniotów w procesie walcowania nawrotnego na strukturę i własności mechaniczne blach ze stopu $Zn-Cu-Ti$
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
12
Strony od-do
62--67
Numer tomu
62
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
EN
dynamic recrystallization
sheets
Zn-Cu-Ti
four-high reversing mill
PL
blachy
Zn-Cu-Ti
walcarka kwarto-nawrotna
dynamiczna rekrystalizacja
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents the results of investigations of the influence of thickness of the input material in the form of the Hunter-cast strip and deformation scheme during rolling process on the structure and mechanical properties of Zn-Cu-Ti alloy sheets, in particular their bendability. For this purpose, an industrial experiment was carried out in which three strips with similar chemical compositions and different thickness, manufactured within Hunter method, were subjected to the rolling process. The rolling process due to the difference in the thickness of the input material was carried out at different deformation schemes and at the constant other rolling parameters, ie rolling temperature and rolling speeds in the following rolling passes. Sheet samples produced in this way were subjected to structural observations, on the basis of which their varying degree of recrystallization was found. Based on the analysis of the obtained results of mechanical tests, it was found that the degree of dynamic recrystallization in the rolling process is closely related to the mechanical properties as well as bendability of the finished sheets. The experiment allowed to determine the optimum thickness of the cast strip and the optimum amount of rolling in the reversing rolling mill process, which allows to achieve the desired properties of the finished sheets.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu grubości materiału wsadowego w postaci taśmy odlewanej metodą Huntera oraz schematu gniotów jednostkowych w procesie walcowania na strukturę i własności mechaniczne blach ze stopu Zn-Cu-Ti, w szczególności na ich podatność do zginania. W tym celu przeprowadzono eksperyment w warunkach przemysłowych, w którym procesowi walcowania poddano trzy kręgi taśmy o zbliżonym składzie chemicznym o trzech różnych grubościach, wytworzone w procesie odlewania ciągłego metodą Huntera, przy zastosowaniu stałych parametrów ciekłego metalu i stałej prędkości odlewania. Proces walcowania ze względu na różnice w grubości materiału wsadowego, realizowany był z zastosowaniem zróżnicowanych schematów gniotów jednostkowych, i przy ustalonych pozostałych parametrach walcowania, takich jak: temperatura wsadu i prędkość walcowania w poszczególnych przepustach. Próbki wytworzonych w ten sposób blach poddano obserwacjom strukturalnym, na podstawie których stwierdzono zróżnicowany stopień ich rekrystalizacji. Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań własności mechanicznych stwierdzono, że stopień dynamicznej rekrystalizacji w procesie walcowania jest ściśle związany z własnościami mechanicznymi gotowych blach, jak i ich podatnością do zginania. Przeprowadzony eksperyment pozwolił wyznaczyć optymalną grubość taśmy odlewanej oraz optymalną ilość gniotów w procesie walcownia, która pozwala na uzyskanie pożądanych własności użytkowych gotowych blach
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:111645
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych