Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1733-2842
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
157--166
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Słowa kluczowe
EN
valuation
financial result
write-off
impairment
PL
wycena
wynik finansowy
utrata wartości
odpis aktualizujący
Streszczenia
Język
EN
Treść
Purpose - The purpose of this article was to present a write-offs from non-financial fixed assets in cash generating units. The article describes key stages of measuring impairment of fixed assets, recognition in the financial statements and affections of the financial result. Design/methodology/approach - The article contains analysis of the Polish Law Acts, especially Polish Accounting Standard no 4 and international regulations. Findings - The analysis of fixed assets impairment in cash generating units has been shown with example of Enea SA company. Originality/value - Write-offs in present legal regulations, establishing the write-offs in cash generating units.
Język
PL
Treść
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie odpisów aktualizujących dokonywanych z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne. Zaprezentowano procedurę pomiaru utraty wartości, ujęcia odpisu w sprawozdaniu finansowym i jego wpływ na wynik finansowy. Metodologia badania - Przeprowadzono analizę regulacji prawnych wpływających na sposób ustalania i ujęcia w księgach rachunkowych odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych. Dokonano oceny wpływu odpisów na wynik finansowy. Zastosowano metodę wnioskowania. Wynik - Analiza utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne i wpływu odpisów na wynik finansowy została przeprowadzona na przykładzie spółki ENEA SA. Dokonano oceny skutków przeprowadzonych odpisów w badanej jednostce. Oryginalność/wartość - Przedstawienie obowiązujących rozwiązań w regulacjach prawnych (Ustawa o Rachunkowości, KSR nr 4, MSR nr 36), ustalenie wartości odpisu w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne i wpływ odpisów z tytułu utraty wartości na wynik finansowy.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:110617
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych