Zastosowanie wibracyjnej kruszarki szczękowej do rozdrabniania soli kamiennej w celu jej oczyszczania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego (6pkt w roku publikacji)
ISSN
0867-793X
EISSN
Wydawca
Warszawa : Instytut Maszyn Spożywczych
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
15--19
Numer tomu
27
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
crushing
vibratory crushers
food salt
salt purification
PL
kruszarki wibracyjne
kruszenie
sól spożywcza
oczyszczanie soli
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents results of contaminated rock salt vibratory crushing from the Kłodawa Salt Mine. Salt is extracted there in a chamber system using explosives. This technology of mining causes metal impurities (blasting wire), wood and paper (from blast holes packaging) to appear in excavated salt. The existing technological process of enrichment consists in crushing in impact crushers and separation of shredded impurities by means of magnetic separators and screens. Most contamination stays in the grain class above 20 mm, therefore this class is treated as a waste. In fact, this class – apart from unwanted impurities – contains a very large amount of salt, about 98%. In the Department of Mining, Dressing and Transport Machines of the AGH University of Science and Technology in Krakow, an attempt was made to extract the commercial product from this type of waste. The proposal is to use a vibratory jaw crusher with inertial actuation of jaws and then separate impurities from the crushing product on appropriately selected screen. The use of this type of crusher enables selective crushing of the abovementioned waste (crushing salt grains and leaving waste nonfragmented). This process enabled the separation of waste from salt, which could be used as a standard value commercial product.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań, dotyczących kruszenia wibracyjnego zanieczyszczonej soli kamiennej z Kopalni Soli Kłodawa. Sól wydobywana jest w systemie komorowym z użyciem materiałów wybuchowych. W wyniku tego procesu w urobku występują zanieczyszczenia w postaci pozostałości, m.in. przewodów strzelniczych i przybitki strzelniczej. Obecnie stosowany proces technologiczny wzbogacania polega na rozdrabnianiu w kruszarce udarowej i wydzielaniu rozdrobnionych zanieczyszczeń przy pomocy separatorów magnetycznych i przesiewaczy. Ponieważ w klasie ziarnowej powyżej 20 mm znajduje się większość zanieczyszczeń, traktuje się ją jako odpad. W rzeczywistości, oprócz zanieczyszczeń znajdują się w tej klasie bardzo duże ilości soli, ok. 98%. W Katedrze Maszyn Górniczych Przeróbczych i Transportowych Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie podjęto próbę wydzielenia z tego typu odpadu produktu handlowego. Propozycja polega na zastosowaniu wibracyjnej kruszarki szczękowej z wymuszeniem bezwładnościowym, a następnie wydzieleniu z produktu kruszenia zanieczyszczeń na odpowiednio dobranych sitach. Zastosowanie kruszarki tego typu umożliwia selektywne kruszenie wyżej wymienionego odpadu (rozdrobnieniu ziaren soli, pozostawiając nierozdrobnione odpady postrzelnicze). Umożliwiło to wydzielenie odpadów od soli, która może być wykorzystana jako pełnowartościowy produkt handlowy.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:111363